วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมลงพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช) ในเขตปฏิรูปที่ดินพื้นที่อำเภอเขาพนมจับมือคูโบต้าร่วมส่งมอบเครื่องจักรกลเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้กับสหกรณ์การเกษตรเมืองใหม่เขาพนม 

    วันนี้ ( 23  พฤศจิกายน 2565 ) เวลา  10.00น.  นายพุฒิพงศ์  ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้  นายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่   พร้อมด้วย นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง  รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  และคณะ ลงพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช) ในเขตปฏิรูปที่ดินพื้นที่อำเภอเขาพนม นายวิภู  รักษ์นภาพงศ์  ผู้จัดการอาวุโส-บริหารหลังการขายในประเทศบริษัทสยามคูโบต้า คอร์เปอเรชั่น จำกัด  ร่วมส่งมอบเครื่องจักรกลการเกษตรจากบริษัทสยามคูโบต้าคอร์เปอเรชั่น จำกัด ให้แก่เ สหกรณ์การเกษตรเมืองใหม่เขาพนม และ  ณ แปลง คทช . เขาพนม  ตำบลเขาพนม
สำหรับวันนี้มีการจัดกิจกรรมลงนามบันทึกข้อตกลงรับและส่งมอบและสาธิตการใช้เครื่องจักรกลเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในเขตปฏิรูปที่ดิน ที่แปลงโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน สหกรณ์การเกษตรเมืองใหม่เขาพนมจำกัด หมู่ที่ 3 บ้านใหม่ ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ โดยมอบรถแทรกเตอร์คูโบต้ารุ่นแอว 5018 เอสพี พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง 1 ชุด 5 ชิ้น มูลค่ากว่า 1 ล้านบาท ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด อำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกษตรกร ร่วมเป็นสักขีพยาน
พื้นที่โครงการดังกล่าวมีพื้นที่ดำเนินการแก้ไขปัญหา การครอบครองที่ดินพื้นที่ยึดคืนตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 36 / 2559 เรื่องมาตรการในการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบกฎหมาย แปลงตำบลเขาพนม เนื้อที่ 976 ไร่ 3 ตารางวา สามารถรองรับเกษตรกรได้ 225 ครัวเรือน ปัจจุบันสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จัดสรรที่ดินให้เกษตรกรผู้ไร้ที่ดินทำกินเข้าทำประโยชน์ในแปลง รวม 213 ครัวเรือน 213 แปลงๆละ 3 ไร่ เป็นแปลงเกษตรกรรมรวมที่อยู่อาศัย บริหารจัดการในรูปแบบสหกรณ์ในนาม สหกรณ์การเกษตรเมืองใหม่เขาพนมจำกัด โดยการทำเกษตรผสมผสาน น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ได้รับการสนับสนุนบูรณาการจากหน่วยงานต่างๆ ทำให้เกษตรกรมีรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
โดยนายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า สำหรับสหกรณ์การเกษตรเมืองใหม่เขาพนมจำกัด ที่ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินพร้อมทั้งได้รับการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานดำเนินการแล้วเสร็จคือ ถนนสายหลักผิวจราจรหินคลุก ถนนสายซอย ด้านสาธารณูปโภค สระเก็บน้ำ ด้านส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ มีอาคารรวบรวมผลผลิต 1 หลัง โรงเรือนระบบน้ำหยดอัตโนมัต 4 แห่งอยู่ระหว่างดำเนินการ และส่งเสริมให้เกษตรกรทำการเกษตรแบบผสมผสาน โดยมีการแบ่งพื้นที่เป็น 3 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 เป็นที่อยู่อาศัย ปศุสัตว์ ประมง  พืชหมุนเวียน รวม 1 ไร่ ส่วนที่ 2 ไม้เศรษฐกิจ ไม้ผล ตามความต้องการของตลาด รวม 1 ไร่ และส่วนที่ 3 ข้าวไร่ สลับพืชระยะสั้น รวม 1 ไร่ จนสามารถพึ่งพาตนเอง สร้างรายได้ให้กับสมาชิกสหกรณ์ และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ร่วมกับผู้บริหารบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอรชั่นจำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหาที่ดินและการส่งเสริมพัฒนาอาชีพของเกษตรกร จึงได้ส่งมอบและสาธิตการใช้เครื่องจักรกล ให้กับสหกรณ์ดังกล่าวนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า และให้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อพัฒนาที่ดินที่ได้รับให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรทำให้มีรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสืบไป
 ด้านนายเอกพงศ์ น้อยสร้าง เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กล่าวว่า สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการลดความเหลื่อมล้ำ กระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากรของผู้ไร้ที่ดินทำกิน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบกฎหมาย นำมาจัดสรรให้เกษตรกรผู้ไร้ที่ดินทำกินตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด สมดุลเป็นธรรมและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคงของประเทศ ในการดำเนินงานโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ ดำเนินงาน 4 แปลง คือแปลงตำบลเขาพนม เนื้อที่ 976 ไร่ 3 ตารางวา ให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ 213 ครัวเรือนๆละ 3 ไร่ แปลงหมายเลข 601 เนื้อที่ 973 ไร่ 1 งาน 83 ตาราง ให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ 91 ครัวเรือนๆละ 2 ไร่ 2 งาน แปลงหมายเลข 602 เนื้อที่ 682 ไร่  3 งาน 51 ตารางวา และแปลงหมายเลข 603 เนื้อที่ 3,358 ไร่ 82 ตารางวา จัดทำแผนแม่บทการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างนำเสนออนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดกระบี่ พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
โอกาสเดียวกันนี้รองเลขาธิการ ส.ปก.รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่และคณะเยี่ยมชมบู๊ทผลิตภัณฑ์การเกษตรภายใต้โครงการแปลงคทช.และยังได้ร่วมชมวิถีแห่งภูมิปัญญา อาทิ ชมการสาธิตข้าวการทำข้าวเม่า, และร่วมทำพิธีรวบข้าว โดยครูภูมิปัญญาก่อนคณะจะได้นำแกละมาเก็บเกี่ยวรวงข้าวไร่สีทองสว่างไสวต่อไป//
 #ประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ