วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ทนาย ดร. วิชิต ปลั่งศรีสกุล
> มอบหมายให้
 อ.วิชิต ดิษฐประสพ ประธานใหญ่องค์การ(อ.ต.ร.)
*เป็นประธาน"ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน 
และให้คำปรึกษาประชาชน และชุมชนในการใช้สิทธิตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ปี 2560
 "รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ"
รัฐธรรมนูญ  มี 279 มาตรา แบ่งเป็น 16 หมวด 
*หมวด 1 บททั่วไป
* หมวด 2 พระมหากษัตริย์
 *หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย
*หมวด 4 หน้าที่ของปวงชนชาวไทย
*หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ
*หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ
* หมวด 7 รัฐสภา
*หมวด 8 คณะรัฐมนตรี
*หมวด 9 การขัดกันในผลประโยชน์
*หมวด 10 ศาล
*หมวด 11 ศาลรัฐธรรมนูญ
*หมวด 12 องค์กรอิสระ
*หมวด 13 องค์กรอัยการ
*หมวด 14 การปกครองท้องถิ่น
*หมวด 15 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
*หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ
    ...................
หมายเหตุ.
>ปัญหาที่พบประชาชน หรือชุมชนใช้สิทธิตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญน้อยมาก ทั้งๆที่บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพกับประชาชนหรือชุมชนได้บัญญัติไว้ในหลายมาตรา เช่น
   *มาตรา 43 บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ *มาตรา43( 1) อนุรักษ์ ฟื้นฟูหรือส่งเสริมภูมิปัญญาศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีอันดีงามทั้งของท้องถิ่นและของชาติ
  (2) จัดการ บำรุงรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืนตามวิธีการที่ กฎหมายบัญญัติ 
  (3 )เข้าชื่อกันเพื่อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐให้ดำเนินการใดอันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนหรือชุมชน หรืองดเว้นการดำเนินการใดอันจะกระทบต่อความ เป็นอยู่อย่างสงบสุขของประชาชนหรือชุมชนและได้รับแจ้งผลการพิจารณาโดยรวดเร็ว ทั้งนี้หน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาข้อเสนอแนะนั้นโดยให้ประชาชนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพิจารณาด้วยตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ 
   (4 )จัดให้มีระบบสวัสดิการของสาธารณของชุมชน
    สิทธิของบุคคลและชุมชนตามวรรคหนึ่งหมายรวมถึงสิทธิที่จะร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือรัฐในการดำเนินการดังกล่าวด้วย.
    *มาตรา 25 วรรคสาม
 บุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่ได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ สามารถยกบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญเพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้.
    *มาตรา 28 บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย การจับและการคุมขังบุคคลจะกระทำมิได้เว้นแต่มีคำสั่งหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
      การค้นตัวบุคคลหรือการกระทำใดอันกระทบกระเทือนต่อสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายจะกระทำมิได้เว้นแต่มีเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติ
    การทรมานทารุณกรรมหรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือร้ายมนุษย์จริยธรรมจะกระทำไม่ได้.  
   *มาตรา 33 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในเคหสถานการเข้าไปในเคหสถานโดยจากความยินยอมของผู้ครอบครอง หรือการค้นเคหะสถานหรือในที่รโหฐานจะกระทำมิได้ เว้นแต่มีคำสั่งหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ.
(ศึกษาเรียนรู้กฎหมายรัฐธรรมนูญ ปี 2560 )กับ
 (อ.วิชิต ดิษฐประสพ)
มือถือ ID Line 064-51-66-794
 # ให้คำปรึกษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นโปรดระมัดระวังบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่แอบอ้างแสวงหาผล ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ
หากมีข้อสงสัยสอบถาม
   สายด่วน(อ.ต.ร.)
โทร. 02-561-4502 
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

 พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล  ณ  ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี “ วันพ่อแห่งชาติ  5  ธันวาคม  2565 ” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ