วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

มุกดาหารจัดโครงการรวมพลัง อสม.ส่งต่อภูมิคุ้มกัน ป้องกัน 608 ให้ปลอดภัย 
มุกดาหาร/
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565  นายแพทย์มานพ  ฉลาดธัญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร  แพทย์หญิงกันตินันท์  มหาสุวีระชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร  เจ้าหน้าที่  ประธานชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน 360 คน เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเข็ม 2 และเข็ม 3  จำนวน 84 คน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมุกดาหาร จำนวน 40 คน รวมทั้งสิ้น 400 คน  เข้าร่วมเปิดโครงการรวมพลัง อสม.ส่งต่อภูมิคุ้มกัน ป้องกัน 608 ให้ปลอดภัย จังหวัดมุกดาหาร ณ  ห้องประชุมมโนรมย์ ชั้น 5 อาคารมโนรมย์ 
         แพทย์หญิงกันตินันท์  มหาสุวีระชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร   กล่าวว่า ตามที่ประเทศไทยมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และยังพบมีการแพร่กระจายเชื้อในวงกว้าง ประกอบกับมีการติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์กลายพันธุ์ และพบการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง กระทรวงสาธารณสุขจึงมีนโยบายให้บริการวัคซีนโควิด 19 เพื่อลดความรุนแรงของการเจ็บป่วยและเสียชีวิต โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคโรคเรื้อรัง และหญิงตั้งครรภ์ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 กระทรวงสาธารณสุขมีการประชุมมอบนโยบายเร่งรัดสร้างเสริมภูมิคุ้มกันสู่ประชาชนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน “รวมพลัง อสม.ส่งต่อภูมิคุ้มกัน ป้องกัน 608 ให้ปลอดภัย”  
แพทย์หญิงกันตินันท์ ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า  โรงพยาบาลมุกดาหารได้ดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขที่เร่งสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด 19 ให้แก่ประชาชนทุกคน โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เป็นสื่อกลางเชื่อมโยงนโยบายจากกระทรวงสาธารณสุขสู่ประชาชนในระดับตำบลและหมู่บ้าน จึงได้จัดทำโครงการรวมพลัง อสม.ส่งต่อภูมิคุ้มกัน ป้องกัน 608 ให้ปลอดภัย โรงพยาบาลมุกดาหาร เพื่อเร่งสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในประชาชนให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่ม 608 รวมถึงกลุ่ม อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) การดำเนินงานการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร จำนวน 459 คน ได้รับวัคซีน เข็ม 1 ร้อยละ 99.78 เข็ม 2 ร้อยละ 99.13 เข็ม 3 ร้อยละ 82.79 เข็ม 4 ร้อยละ 24.18 เข็ม 5 ร้อยละ 0.44 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเสี่ยงสูงให้มีความครอบคลุมจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการฉีดวัคซีนเพิ่มมากขึ้น และลดอัตราการเจ็บป่วยและเสียชีวิตในกลุ่มเสี่ยงสูง

ไกรสมุทร  นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม มุกดาหาร ธนาธร  จึงรุ่งเรืองกิจ  ประธานคณะก้าวหน้าพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร มุกดาหาร ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ