วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

นายก นก มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน รพ.สต. ที่ถ่ายโอนมายัง อบจ.เชียงราย
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. 
นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ รพ.สต. ทั้ง 118 แห่ง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ภายใต้โครงการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ในการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. มายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลังรับการรับถ่ายโอน เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ที่ผ่านมา พร้อมด้วย นางทรงศรี คมขำ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นายวิญญู ทองทัน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นายแพทย์สุรินทร์ สุมนาพันธ์ ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านสาธารณสุข นายรามิล พัฒนมงคลเชฐ 
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และหัวหน้าส่วนราชการ อบจ.เชียงราย ณ ห้องประชุมธรรมปัญญา อบจ.เชียงราย
.
ทั้งนี้ นายก อบจ.เชียงราย ได้ให้แนวทางการดำเนินงานแก่ รพ.สต. ที่ถ่ายโอนมายัง อบจ.เชียงราย เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบาย โฮงยาใกล้บ้าน Care Center ให้ประชาชนในทุกพื้นที่ของจังหวัดเชียงราย เข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างเท่าเทียม และทั่วถึง อีกทั้งพร้อมยกระดับ รพ.สต. ให้เป็นศูนย์บริการด้านสุขภาพ ที่มีประสิทธิภาพต่อไป

#อบจเชียงราย
#โฮงยาใกล้บ้าน
#เพราะประชาชนคือคนสำคัญ
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ