วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ติดตามรายงานข่าวการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
วันที่ 23 ,24, 25 พฤศจิกายน 2565 
กับ อ. วิชิต ดิษฐประสพ มือถือ ID Line 064-516-6794 และ
นายสมชาย แย้มเกษร( ทีมข่าวรัฐสภา)
>ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ส.ส.ในสภาฝ่ายนิติบัญญัติ ติดตามการประชุมสภา ปลายสมัยประชุมจะมีสภา
"ล่มซ้ำซาก"อีกหรือไม่?
>ประชาชนเจ้าของภาษีช่วยกันติดตามเพื่อพิสูจน์ให้ได้ว่าท่านผู้ทรงเกียรติ(ส.ส.)ท่านใดมีเจตนาทำให้
"สภาลมซ้ำซาก"
>เสีย งบประมาณแผ่นดิน
>เสีย เวลา และเสียโอกาสในการพัฒนาประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการตัดสินใจในเลือกตั้งครั้งหน้าที่จะถึงนี้.
#รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560
  *มาตรา 3 อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อำนาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
  รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาลองค์กรอิสระและหน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และหลักนิติธรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุขของประชาชนโดยรวม.
# โปรดช่วยกันติดตาม การประชุมสภาผู้แทนราษฎร
วันที่ 23, 24 ,25 พฤศจิกายน 2565
>การประชุมสภาผู้แทนราษฎร สภาอันทรงเกียรติ 
จะมีผู้ทรงเกียรติ(ส.ส.)ท่านใดตั้งใจทำให้สภา"ล่มซ้ำซาก"อีกหรือไม่?
>เชิญชวนประชาชนผู้เป็นเจ้าของภาษีและเจ้าของอำนาจที่แท้จริงช่วยกันติดตามและตรวจสอบครับ.
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมสินค้าและบริก...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ