วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยนายชำนาญ  ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาฯ
 พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาฯ ผนึกกำลัง 3 องค์กร จัดโครงการ “โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจและการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในชุมชนท่องเที่ยว (ตะวันออก)” ซึ่งเป็นครั้งที่ 3 ในวันที่ 8 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมแคนทารี เชียงใหม่ ซึ่งได้รับความสนใจจากแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ผู้ประกอบการ จำนวนมาก เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับการจัดการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อให้สามารถเป็นชุมชนที่จัดการท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีรายได้จริง และมีหน่วยงานสนับสนุนอย่างบูรณาการ ประกอบด้วย Depa ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธกส และ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยการสร้างช่องทางการตลาด การใช้เทคโนโลยีดิจิตัล การพัฒนารูปแบบการจัดการเพื่อให้ตอบโจทย์นักท่องเที่ยว และเกิดการเชื่อมโยงระหว่างผู้ซื้อผู้ขาย นี่คือวิสัยทัศน์ของผู้นำที่เข้าใจบริบทของการท่องเที่ยว ถือเป็นก้าวย่างที่สำคัญ และจะเป็นการขับเคลื่อนทั้งประเทศ ทั้งนี้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการดำเนินการโดย ธกส พร้อมการสนับสนุนจาก Depa ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมเป็นชื่นชมและขอบคุณที่ทางสภา ธกส และดีป้า จัดกิจกรรมแบบนี้ขึ้นมา เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อเป็นการสร้างโอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่เกษตรกรลูกค้าและชุมชน อันจะมีผลต่อการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานรากของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและการพึ่งพาตนเอง สนับสนุนการให้ความรู้และเงินทุนเพื่อประสิทธิภาพภาคการเกษตร โดยใช้เทคโนโลยี สร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อปรับโครงสร้างภาคการเกษตร โดยเน้นความยั่งยืนของชุมชน ในการนี้ธนาคาร ธกส ซึ่งเป็นองค์หลักที่เป็นผู้สนับสนุนงบประมทาณในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ซึ่ง ธกส มีแผนพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ส่งเสริมและสนับสนุน พัฒนาชุมชนท่องเที่ยวและเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยว  เพื่อให้ชุมชนท่องเที่ยว ได้มีการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจชุมชนท่องเที่ยว และนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในชุมชนท่องเที่ยว พร้อมแลกเปลี่ยนและนำเสนอเส้นทางท่องเที่ยว พร้อมการนำเสนอเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ผู้ประกอบการสามารถเลือกนำไปใช้ให้เหมาะสมกับกิจการของตนเอง นับเป็นกิจกรรมครั้งที่ 3 ของการจัด ซึ่งจะมีการดำเนินการเช่นเดียวกันนี้ทั่วไประเทศจำนวน 5 ครั้ง
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

ศุลกากรภาคที่ 2 จับกุมบุหรี่ไฟฟ้า ลักลอบนำเข้า จำนวนมาก มูลค่ารวม 7 ล้านบาท

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ ศุลกากรภาคที่ 2 จับกุมบุหรี่ไฟฟ้า ลักลอบนำเข้า จำนวนมาก มูลค่ารวม 7 ล้านบาท   ​​ตามที่ นายพชร อนันตศิลป์ อธิบ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ