วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

อยุธยา  -  เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จัดการอบรมพัฒนาหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

 วันที่ 4 ธันวาคม  ที่หอประชุมโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการอบรมพัฒนาหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา โดยมีนางรุ่งรัศมี สรรพโกศลกุล รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดการอบรมในครั้งนี้  และได้รับเกียรติจาก ดร.จิระพันธุ์  พิมพ์พันธุ์  นายกสมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  มากล่าวตอนรับและบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “แนวทางการพัฒนาการศึกษา” ให้กับคณะครูจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จำนวน 200 คน  จาก 8 โรงเรียน และ 1 ศูนย์เด็กเล็ก และตัวแทนครูจากโรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มาร่วมการอบรมในครั้งนี้  โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา  สมาชิกสภาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการ มาร่วมพิธีเปิดการอบรมในครั้งนี้
 นางรุ่งรัศมี สรรพโกศลกุล รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า  การจัดการอบรมในครั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาในอนาคต ให้สอดรับกับเนื้อหาสาระ ทันกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และการเมือง เพราะหลักสูตรเป็นส่วนสำคัญในการกำหนดมาตรฐานการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ มีรายละเอียดที่บ่งชี้ว่า ผู้เรียนควรฝึกฝนให้มีทักษะการเรียนรู้อะไร จะพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและความรู้ความสามารถในลักษณะใด รวมทั้งยังเป็นกรอบในการกำหนดแนวทางเนื้อหาสาระ กิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ที่มีความสอดคล้องกับปรัชญาและค่านิยมของสังคม สภาพปัญหาและความต้องการของสังคมและผู้เรียน   
 ดร.จิระพันธุ์  พิมพ์พันธุ์  นายกสมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  กล่าวว่า  เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาจัดการอบรมพัฒนาหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ ขึ้นเป็นการอบรมที่ดีมาก  ซึ่งในปัจจุบันการศึกษาพัฒนาเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาร่วมในการเรียนสอน  ซึ่งการอบรมในครั้งนี้จะทำให้ครูผู้สอนได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  สามารถนำองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่ทางวิทยากรมานำเสนอไปประยุกต์ใช้ในการสอนให้กับนักเรียนอย่างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

เดชา  อุ่นขาว  รายงานจากอยุธยา
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

คลัง ควงสถาบันการเงินลงใต้ เปิดงาน “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ สัญจร ครั้งที่ 5” จ.สงขลา ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ