วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ร้อยเอ็ด..ลงนามคู่ค้าซื้อข้าวหอมมะลิร้อยเอ็ดร่วม1,000ล้านบาท
       เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 65 เวลา 13.00 น.นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการซื้อขายข้าวและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว ภายใต้การจัดกิจกรรมการเจรจาการค้าข้าววหอมมะลิและบันทึกข้อตกลง ในงานมหกรรมเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดร้อยเอ็ด “งานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก : THAI RICE EXPO 2022" ณ เวทีกลางลานสาเกตนคร อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 
จัดระหว่าง23-25 ธ.ค. 65โดยการดำเนินงานของนายพงษ์ศักดิ์ วรวงศ์ พาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด และคณะ พร้อมด้วยคู่ค้าจากหลายภูมิภาค   หัวหน้าส่วนราชการ หอการค้าร้อยเอ็ด องค์กรเอกชน ผู้แทนส่วนราชการ ผู้แทนองค์กรเอกชน เกษตรกร สื่อมวลชน และผู้สนใจ ในการตกลงครั้งนี้มี17คู่ค้า คิดเป็นมูลค่า 952,700,000 บาท 
                 เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิต การแปรรูปที่นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการผลิตข้าวหอมมะลิเพื่อเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิอย่างครบวงจรและเพื่อประชาสัมพันธ์ "ข้าวหอมมะลิ ๑๐๑" ให้เป็นที่รู้จัก จึงได้ดำเนินการจัดมหกรรมเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดร้อยเอ็ด"งานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก : THAI RICE EXPO 2022" เพื่อเพิ่มโอกาสทางการแบ่งขันของข้าวหอมมะลิจังหวัดร้อยเอ็ดและเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดมาซึ่งรายได้ที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน แก่ประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด
การลงนาม อาทิ ลำดับการลงนามบันทึกข้อตกลงซื้อขายข้าว
ผู้ขาย สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด โดยคุณบุญเกิด ภานนท์ ผู้จัดการสหกรณ์ ผู้ซื้อ บริษัท เมืองบัวชิตี้รีสอร์ท จำกัด โดยคุณชนิดา พัชรกุลสุข ประธานกรรมการบริษัทฯ รายละเอียด เป็นข้าวหอมมะลิ ปริมาณ 20,000 ตัน ราคาตันละ 30,000 บาท มูลค่า 600,000,000 บาท ผู้ขาย บริษัท กฤษณกรณ์ออแกนิคฟาร์ม จำกัด โดย คุณอุทุมพร วงศ์พิพันธ์ ตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป ผู้ซื้อ บริษัท ออร์แกนิค เอเชีย จำกัด(ไทยแลนด์) จำกัด โดย คุณ ยุวศรี พิพัฒนมงคล ผู้จัดการบริษัทฯ รายละเอียด ข้าวสาร ปริมาณ 3,000 ตัน  ราคาตันละ 42,000 บาท มูลค่า 126,000,000 บาท ผู้ขาย สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาด ลูกค้า ธ.ก.ส.ร้อยเอ็ด จำกัด โดย ทิพาภรณ์ ศรีพลลา ผู้จัดการสหกรณ์ ผู้ซื้อ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาด ลูกค้า ธ.ก.ส. สุราษฎร์ธานี จำกัด โดยคุณมานะ สุบรรณ ประธานกรรมการ รายละเอียด ข้าวสารหอมมะลิ ปริมาณ 500 ตัน ราคาตันละ 34,000 บาท มูลค่า 17,000,000 บาท 
นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธาน กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ เป็นกิจกรรมเชื่อมโยงเครีอข่ายการตลาดข้าวหอมมะลิอย่างครบวงจร เป็นการประชาสัมพันธ์หอมมะลิให้เป็นที่รู้จัก เพื่อเพิ่มโอกาสทางการแข่งขันของข้าวหอมมะลิและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว รวมทั้งเป็นการเชื่อมโยงช่องทางการจำหน่ายข้าวของจังหวัดร้อยเอ็ด      
           นับว่าเป็นกิจกรรมที่ดีที่จะช่วยการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางการค้าอันดี ระหว่างผู้ประกอบการค้าข้าวของจังหวัดร้อยเอ็ด และคู่ค้าที่ได้เดินทางมาร่วมงานในครั้งนี้ จากหลากหลายภูมิภาค 
////
คมกฤช พวงศรีเคน รายงาน
ชาติ มหาชน ศูนย์ข่าวทีวีประชาชนออนไลน์/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

คลัง ควงสถาบันการเงินลงใต้ เปิดงาน “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ สัญจร ครั้งที่ 5” จ.สงขลา ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ