วันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จังหวัดปทุมธานี เกี่ยวข้าวพันธุ์ข้าวหอมปทุมธานี ๑ ตาม “โครงการเรียนรู้วิถีชาวนา พบความสุข ตามแนวทางศาสตร์พระราชา” ปีที่ ๖ 
   วันจันทร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ บริเวณแปลงนาหมู่บ้านเสนสุขสกัดห้า หมู่ที่ ๕ ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี นายเอกวิทย์ มีเพียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเกี่ยวข้าวพันธุ์ข้าวหอมปทุมธานี ๑ ตาม “โครงการเรียนรู้วิถีชาวนา พบความสุข ตามแนวทางศาสตร์พระราชา” ปีที่ ๖ โดยมีนางสาวฉัตรประอร นิยม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ,นายกิจจา ทองแดง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ ๒ กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล (นครปฐม ,นนทบุรี ,ปทุมธานี ,สมุทรปราการ) ,นายประจัญ จันทร์เนตร์ พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี ,ว่าที่ ร.ต.ธีระพล โชคนำชัย นายอำเภอหนองเสือ ,นางสาวอัญชัญ คุ้มวงษ์ พัฒนาการอำเภอหนองเสือ ,นายสิทธิพล ภู่สมบุญ กรรมการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีปทุมธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ,ดร.ไพศาล ศรีธเนศสกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกาสาม ,กำนันทองสุข สีลิด เจ้าของแปลงนา ผู้แทนจากส่วนราชการ และสมาชิกเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ
   นายสิทธิพล ภู่สมบุญ กรรมการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีปทุมธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เปิดเผยว่า บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีปทุมธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ก่อตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล ในการสานพลังประชารัฐในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ เพื่อเป็นกลไกความร่วมมือระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน มีเป้าหมายในการสร้างรายได้ให้ชุมชน ประชาชนมีความสุข ด้วยการพัฒนาสามกลุ่มงานคือ กลุ่มเกษตร กลุ่มแปรรูป (SME/OTOP) กลุ่มท่องเที่ยวชุมชน ด้วย ๕ กระบวนการ ได้แก่ การเข้าถึงปัจจัยการผลิต การสร้างองค์ความรู้ การตลาด การสื่อสารสร้างการรับรู้เพื่อความยั่งยืน และการบริหารจัดการ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับการดำเนิน “โครงการเรียนรู้วิถีชาวนา พบความสุข ตามแนวทางศาสตร์พระราชา” เป็นการพัฒนากลุ่มเกษตร เปิดโอกาสให้ชาวเมืองได้เช่านาเพื่อเรียนรู้การทำนาจากชาวนา โดยชาวเมืองผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการทำนาทั้งหมด มีชาวนาเป็นผู้ลงมือทำนาและบำรุงรักษาจนถึงเวลาเก็บเกี่ยว โดยผู้เช่านาจะได้รับ ข้าวสาร (ข้าวหอมปทุม) จำนวน ๒๕๐ กิโลกรัมต่อไร่ หากมีข้าวสารเหลือชาวนาสามารถขายข้าวให้บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีปทุมธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ได้ ซึ่งบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีปทุมธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ร่วมกับหอการค้าจังหวัดปทุมธานี ดำเนินโครงการนี้มาเป็นปีที่ ๖ และมีกิจกรรมหลักที่สำคัญคือ “หว่านวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” โดยว่านพันธุ์ข้าวหอมปทุม ๑ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคมของทุกปี และเก็บเกี่ยวข้าวในวันที่ ๕ ธันวาคม ของทุกปี ปัจจุบันมีเกษตรกรในอำเภอหนองเสือเข้าร่วมโครงการจำนวน ๗ ราย มีพื้นที่ปลูกข้าวพันธุ์ข้าวหอมปทุมธานี ๑ รวมจำนวน ๓๓ ไร่
นายวีรวิทย์ กุลมณีทรัพย์หัวหน้าศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์จังหวัดปทุมธานี
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

" วันทหารผ่านศึก ประจำปี 2566" วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ที่กองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ