วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

สุพรรณบุรีจัดอบรมตามโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ คนต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย จังหวัดสุพรรณบุรี
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วันนี้ (15 ธ.ค.65) ที่ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมเลิศธานี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดอบรมตามโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ คนต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี นายจ้าง สถานประกอบการ คนต่างด้าว หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 300 คน เข้าร่วมการอบรม โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี จัดขึ้น เพื่อให้นายจ้าง สถานประกอบการ คนต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่ายมีความรู้ความเข้าใจในพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจ้างคนต่างด้าว 
นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี มุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมการอบรมฯ ได้รับทราบแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม เพื่อรองรับการฟื้นฟูประเทศภายหลังการผ่อนคลายมาตรการป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประกอบด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ที่มีสถานะถูกต้องซึ่งได้รับอนุญาตทำงานถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ให้อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 และการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวที่มีสถานะไม่ถูกต้อง ซึ่งประสงค์จะทำงานสามารถอยู่ในราชอาณาจักรเพื่อการทำงานได้ ซึ่งเป็นผลให้คนต่างด้าวได้รับการจ้างงานโดยถูกต้องตามกฎหมายได้รับความคุ้มครองและมีสิทธิประโยชน์ สวัสดิการการคุ้มครองตามสิทธิที่พึงได้
ทั้งนี้ จังหวัดสุพรรณบุรีมีนายจ้าง/สถานประกอบการที่จ้างคนต่างด้าว ข้อมูล ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2565 จำนวน 3,856 แห่ง มีคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงาน 13,028 คน แยกเป็นสัญชาติ กัมพูชา จำนวน 1,432 คน ลาว จำนวน 647 คน และเมียนมา จำนวน 10,433 คน สัญชาติอื่นๆ จำนวน 516 คน ส่วนใหญ่ทำงานในกิจการเกษตรและปศุสัตว์
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

เปิดโครงการช่วยเหลือผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมของอำเภอเมืองนครสวรรค์ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ