วันศุกร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดโครงการสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียงที่สุพรรณบุรี
วันนี้ (5ม.ค.66) ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดงานโครงการสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) บ้านดอนกลาง ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี  โดยมี นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกิจกรรม และมีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายปริญญา เขมะชิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมให้การต้อนรับ
ทั้งนี้ จากนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศร่วมรณรงค์ให้ประชาชนดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีได้เล็งเห็นความสำคัญของการใช้ชีวิตพอเพียง ทั้งในด้านความเป็นอยู่รวมถึงด้านสุขภาพ จึงได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข จัดทำโครงการสุขภาพดี วิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง (สธทศ.)โดยให้สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนโครงการฯ เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลและเป็นรูปธรรม ยังประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในทุกสาขาอาชีพ จึงได้ดำเนินการโครงการให้เป็นจังหวัดนำร่อง โดยเน้นการป้องกันก่อนรักษาและพึ่งตนเองด้านสุขภาพอย่างเหมาะสมต่อเนื่องและยั่งยืน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและมูลนิธิอุทัย สุดสุข นำแนวทาง "3ส. 3อ. 1น." (3ส คือ สวดมนต์ สมาธิ สนธนาธรรม , 3อ คือ อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์ 1น คือ นาฬิกาชีวิต โดยน้อมนำหลักธรรมของแต่ละศาสนา และ "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"มาบูรณาการกับการแพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ในการดูแลสุขภาพกับผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ผู้เสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ตลอดจนประชาชนทั่วไป กลุ่มวัยเรียนรวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุ มาเป็นเครื่องมือใช้ในการขับเคลื่อนโครงการนี้ด้วย โดยมีภาคีเครือข่ายภายในจังหวัดสุพรรณบุรี และมี 10 รพ.สต. นำร่อง พร้อมที่จะต่อยอดให้ครบทุกพื้นที่ในอนาคตอันใกล้นี้ต่อไป
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

ศุลกากรภาคที่ 2 จับกุมบุหรี่ไฟฟ้า ลักลอบนำเข้า จำนวนมาก มูลค่ารวม 7 ล้านบาท

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ ศุลกากรภาคที่ 2 จับกุมบุหรี่ไฟฟ้า ลักลอบนำเข้า จำนวนมาก มูลค่ารวม 7 ล้านบาท   ​​ตามที่ นายพชร อนันตศิลป์ อธิบ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ