วันศุกร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

พช.ราชบุรี ลงนามบันทึกข้อตกลง “การส่งเสริมจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ในหมู่บ้านโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)”
 วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมบางสองร้อย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี
 นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการลงนามบันทึกข้อตกลง “การส่งเสริมจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ในหมู่บ้านโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)” สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ระหว่างพัฒนาการจังหวัดราชบุรี และพัฒนาการอำเภอทั้ง 10 อำเภอของจังหวัดราชบุรี โดยมีนายณัฎฐิพล วงศ์เมธีผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทุกจังหวัด ดำเนินการส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในหมู่บ้านโครงการ กข.คจ. เพื่อส่งเสริมการออมของประชาชน เพื่อให้ชุมชนมีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชน ตามภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน และภารกิจของกระทรวงมหาดไทยในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขของประชาชน แก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ ซึ่งจังหวัดราชบุรีมีหมู่บ้านโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) จำนวน 124  หมู่บ้าน ตั้งกลุ่มออมทรัพย์แล้ว จำนวน 55 หมู่บ้าน ยังไม่ได้แต่งตั้ง จำนวน 69 หมู่บ้าน ในปีงบประมาณ 2566 จังหวัดราชบุรีมีเป้าหมายจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในหมู่บ้านโครงการ กข.คจ. เพิ่มขึ้นจำนวน 34 หมู่บ้าน  
ทั้งนี้ ห้วงเวลาการดำเนินงาน แบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้
 ระยะที่ 1 ตั้งแต่เดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 ดำเนินการส่งเสริมการออม "1 หมู่บ้าน กข.คจ. 1 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต" จำนวน 22 หมู่บ้าน   
 ระยะที่ 2 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566     การส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในหมู่บ้านโครงการ กข.คจ. ที่ยังไม่มีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จำนวน 12 หมู่บ้าน การลงนามบันทึกข้อตกลง การส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในหมู่บ้านโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ระหว่างสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ เพื่อให้อำเภอดำเนินการส่งเสริมการจัดตั้ง “1 หมู่บ้าน กข.คจ. 1 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต” รวมไปถึงกำกับและติดตามกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในหมู่บ้านโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนในเขตพื้นที่ เพื่อส่งเสริมการออมแก่ครัวเรือนเป้าหมายและประชาชนให้เป็นหลักประกัน สร้างภูมิคุ้มกันและช่วยเหลือคนในชุมชน ช่วยกันแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำของประชาชน
 ในการจัดลงนามบันทึกฯ ครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยเคร่งครัด

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

ศุลกากรภาคที่ 2 จับกุมบุหรี่ไฟฟ้า ลักลอบนำเข้า จำนวนมาก มูลค่ารวม 7 ล้านบาท

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ ศุลกากรภาคที่ 2 จับกุมบุหรี่ไฟฟ้า ลักลอบนำเข้า จำนวนมาก มูลค่ารวม 7 ล้านบาท   ​​ตามที่ นายพชร อนันตศิลป์ อธิบ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ