วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จังหวัดสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนแผนประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัด สร้างการรับรู้สู่ประชาชน
วันนี้ (๒๓  มกราคม 2566) เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมขุนช้าง ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี   นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายปริญญา เขมะชิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ระดับจังหวัดจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2566 พร้อมด้วย ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
นางสาวดวงแก้ว เลิศรัตนรังสี ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า สำหรับแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ประจำปี 2566 ได้วางกรอบการดำเนินงาน คือ 1.การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์ เป็นโครงการที่เชื่อมโยงมาจากยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และตรงกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมในแผนย่อยที่ 3 เรื่องการใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม และ 2.เรื่องการสื่อสารที่สำคัญทั้งในและต่างประเทศจำนวน 11 เรื่อง แบ่งเป็นประเด็นเรื่องสื่อสารที่สำคัญ ระดับประเทศ จำนวน 7 ประเด็น ประกอบด้วย การพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG, การฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19, การบริหารจัดการระบบสาธารณสุขและสถานการณ์โรคอุบัติใหม่, สังคมสูงวัยกับวิถีชีวิตในอนาคต, การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัล, การส่งเสริมค่านิยมที่ดีของไทย และธรรมาภิบาลในการบริหารงานภาครัฐ และเรื่องสื่อสารที่สำคัญต่างประเทศ จำนวน 4 ประเด็น ได้แก่ BCG Economy เศรษฐกิจยุคใหม่, Tech and Innovation นวัตกรรม ไฮ-เทคโนโลยี, Health Care ความก้าวหน้าทางการแพทย์ระดับโลก และ Thai Soft Power ความเป็นไทยสู่สากล เพื่อให้คณะอนุกรรมการฯ นำไปใช้เป็นข้อมูลในการขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้สู่ประชาชน เป็นแนวทางในการจัดทำ แผนปฏิบัติการการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ของจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ร่วมกันต่อไป
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

หม่อมราชวงศ์ จิยากร อาภากร เสสะเวช ประธานกรรมการ มูลนิธิราชสกุลอาภากร ในพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพร  ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ