วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

เปิดการประชุมชี้แจงรายละเอียดหลักเกณฑ์ การประกวด “Thailand Energy Awards 2023”
วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องริชมอนด์บอลรูม 2-3 โรงแรม แกรนด์ ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี 

นายวัชรินทร์ บุญฤทธิ์ ผู้อํานวยการกองพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นประธานกล่าวในพิธีเปิด การประชุมชี้แจงรายละเอียดหลักเกณฑ์ การประกวด “Thailand Energy Awards 2023” 

พร้อมทั้งมีการสัมภาษณ์ ผู้แทนจากองค์กรที่ประสบความสําเร็จจากการประกวด Thailand Energy Awards อาทิเช่น คุณสิริลักษณ์ หิรัญบูรณะ หัวหน้ากองสถาปัตยกรรม ฝ่ายออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง กฟผ. รับรางวัลด้านอนุรักษ์พลังงาน อาคารใหม่ (New and Existing Building), คุณกมล คงสกุลวัฒนสุข กรรมการผู้จัดการธุรกิจร่วมทุนพัฒนาสินทรัพย์ บริษัท เชลล์ แห่งประเทศไทย จํากัด รับรางวัลด้านอนุรักษ์พลังงาน อาคารปรับปรุงเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (Retrofitted Building) และคุณพิเชษ เชษฐาพงศาพันธุ์ บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด  รับรางวัลด้านอนุรักษ์พลังงานประเภทโรงงานควบคุม

นายวัชรินทร์ บุญฤทธิ์ ผู้อํานวยการกองพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ กล่าวว่า “Thailand Energy Awards เป็นการประกวดผลงาน ด้านพลังงานระดับประเทศและยกย่องชื่นชมผู้มีส่วนส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน โดย พพ. ได้จัดมาต้ังแต่ พ.ศ. 2543 เป็นเวลากว่า 23 ปี ซึ่งได้สร้างผลงานอย่างมากมาย มีผู้ ได้รับรางวัลจากการประกวดมาแล้วท้ังสิ้น 1,130 รางวัล และคว้ารางวัลในระดับอาเซียนได้มากถึง 281 รางวัล จากความสําเร็จด้านพลังงานที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นถึงการให้ความสําคัญและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ พลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทนของคนไทยทุกหน่วยงาน”

“สําหรับการประกวด Thailand Energy Awards พพ. ได้เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญจาก สถาบันศึกษา สมาคมองค์กรต่างๆ เป็นกรรมการตัดสินการประกวดฯ เบื้องต้นจะพิจารณาจากเอกสาร การประกวดที่ผู้ส่งเข้าประกวดจัดทําขึ้น ซึ่งเอกสารเหล่านี้มีหลายส่วนที่เป็นเรื่องวิชาการที่ต้องทําความ เข้าใจ ดังน้ันเพื่ออํานวยความสะดวกและให้ผู้เข้าประกวดสามารถจัดทําเอกสารได้อย่างถูกต้องชัดเจน พพ. จึงได้จัดให้มีการชี้แจงการประกวดในวันนี้ขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าประกวดได้มีโอกาสได้ฟังคําชี้แจงและ สอบถามรายละเอียดจากผู้ที่มีประสบการณ์ในการประกวดท้ังด้านพลังงานทดแทนและด้านอนุรักษ์ พลังงาน ซึ่งหวังว่าจะเป็นประโยชน์อย่างสูงต่อผู้สนใจเข้าประกวดทุกท่าน” นายวัชรินทร์ กล่าวทิ้งท้าย

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

อยุธยา - นายกองค์การบริหารส่วนจังหวังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ