วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จ.ราชบุรี/ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ จ.ราชบุรี ติดตาม สนับสนุนการขับเคลื่อนงานที่สำคัญตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยและกรมการพัฒนาชุมชน
 วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ณ พื้นที่อำเภอบ้านโป่ง นายอาทร พิมชะนก ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้ตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการ ตามประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ซึ่ง นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ นายปฏิพัทธ์ พวงแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์  ร่วมติดตามการดำเนินงาน โดยมี นางสาวลัดดา  ดอกไม้หอม พัฒนาการอำเภอบ้านโป่ง และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอบ้านโป่ง ให้การต้อนรับเเละร่วมให้ข้อมูล ดังนี้
1. ติดตามการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน/ การคัดแยกขยะ และการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร บ้านท่าศาลเจ้า หมู่ที่ 6 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
2. ติดตามการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน บ้านห้วยขวาง หมู่ที่ 11 ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
 พร้อมนี้ นายอาทร พิมชะนก ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้มอบแนวทางดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อขยายผลไปสู่หมู่บ้านอื่นต่อไป
การตรวจราชการ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการบริหารราชการแผ่นดินที่จะทำให้การปฏิบัติราชการหรือการจัดทำภารกิจของหน่วยงานของรัฐบรรลุเป้าหมาย สามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ อันเกิดจากการดำเนินการดังกล่าว เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน จึงเป็นที่มาของการปรับปรุงการตรวจราชการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดความคุ้มค่าในการปฏิบัติราชการหรือการจัดทำภารกิจให้ดียิ่งขึ้น และให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 ในการลงพื้นที่ฯ ครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยเคร่งครัด

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสา..พาน้องยิ้มและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ