วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

พิษณุโลก แม่ทัพภาคที่ 3 ประชุมคณะกรรมการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ
ที่กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พลโท สุริยะ เอี่ยมสุโร แม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ร่วมประชุมคณะกรรมการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ประจำปี 2566 เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคง ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและประเทศชาติ โดยเฉพาะผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยตรงต่อประชาชนในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ  ทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ซึ่งแนวโน้มการบุกรุกพื้นที่ป่าและรับรอบการตัดไม้ทำลายป่า  ยังคงมีความรุนแรงทำให้พื้นที่ป่าลดลงอย่างต่อเนื่อง และส่งผลกระทบต่อสมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยรวม ทำให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มีความรุนแรงมากขึ้น ปัญหาด้านยาเสพติดซึ่งยังคงความรุนแรง โดยพื้นที่ภาคเหนือด้านจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย ยังคงเป็นพื้นที่นำเข้าหลักและเป็นทางผ่านของยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่ตอนใดของประเทศ ส่งผลให้ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดยังคงความรุนแรงต่อเนื่อง และด้านแรงงานต่างด้าวและผู้รับรอบเข้าเมือง แนวโน้มแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่ขาดคุณสมบัติและมีข้อจำกัดในการดำเนินการจะยังคงลักลอบเข้าเมืองเพื่อเข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะถูกจับกุมและผลักดันกลับประเทศแต่ยังคงความพยายามลักลอบหลบหนีเข้ามาใหม่ โดยส่วนใหญ่พบในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ตลอดจนภัยสังคมในรูปแบบต่างๆ ซึ่งหากปล่อยไว้จัดส่งผลให้เกิดความเสียหายตลอดประเทศในภาพรวม กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 จึงจัดประชุมเพื่อใช้กลไกของคณะกรรมการ ในการบูรณาการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน  
 จ.พิษณุโลก
ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าว
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

วันที่ 7 ธันวาคม 2566  นพ.พรเทพ แซ่เฮ้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ร่วมโครงการคัดกรองและประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพและสุขภาพจิ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ