วันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

เลขา ป.ป.ส. นำคณะผู้แทนไทยประชุม CND ณ กรุงเวียนนา ออสเตรีย
 เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. นำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด (Commission on Narcotic Drugs : CND) สมัยที่ 66 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันจันทร์ที่ 13 - วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 โดยมีเอกอัครราชทูตมิเกล กามิโล รูอิซ บลังโก (H.E. Mr. Miguel Camilo Ruiz Blanco) ผู้แทนถาวรโคลอมเบียประจำสหประชาชาติ ณ กรุงเวียนนา เป็นประธาน ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติกรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย

การประชุม CND เป็นการประชุมนโยบายยาเสพติดโลกมีกำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในสมัยที่ 66 นี้ มุ่งเน้นติดตามการดำเนินการตามปฏิญญารัฐมนตรี ค.ศ. 2019 (2019 Ministerial Declaration) ภายใต้พันธกรณีร่วมในการจัดการและต่อต้านปัญหายาเสพติดโลก และพันธกรณีที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมการทบทวนครึ่งแผนในปี ค.ศ. 2024 (2024 Mid-term Review) รวมถึงการลงคะแนนเสียงต่อข้อเสนอขององค์การอนามัยโลกในการเปลี่ยนแปลงขอบเขตการควบคุมสารเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท 

โดยเวลา 17.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) เลขาธิการ ป.ป.ส. ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ได้กล่าวถ้อยแถลงในนามรัฐบาลไทย มีประเด็นสำคัญ คือ 
 1. ประเทศไทยให้ความสำคัญกับความร่วมมือระหว่างประเทศในการควบคุมสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ รวมถึงสารเคมีที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โซเดียมไซยาไนด์ เบนซิลไซยาไนด์ และเบนซิลคลอไรด์ ที่พบแนวโน้มถูกใช้เป็นสารตั้งต้นในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ 
 2. เรียกร้องนานาประเทศช่วยเหลือประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างในการจัดการและทำลายของกลางยาเสพติด สารตั้งต้น และสารเคมีที่เกี่ยวข้องอย่างปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 3. ความสำเร็จของประมวลกฎหมายยาเสพติดใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับเอกสารผลลัพธ์ UNGASS 2016 โดยคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและสุขภาพของประชาชนเป็นสำคัญ 
 4. นโยบายยาเสพติดของประเทศไทยผ่านโครงการพัฒนาทางเลือก โดยคำนึงถึงมิติด้านสิ่งแวดล้อม ความสำคัญของชุมชนท้องถิ่น และโอกาสในการเข้าถึงที่ดินทำกิน เพื่อเป้าหมายการพัฒนาทางเลือกอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
 5. แสดงเจตนารมณ์ในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิก CND ในวาระปี ค.ศ. 2024 -2027) และการดำเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ โดยคำนึงถึงหลักความเท่าเทียม เคารพซึ่งกันและกันและความรับผิดชอบร่วม

การประชุม CND สมัยที่ 66 นี้ มีประเทศสมาชิกเข้าร่วมประชุม มากกว่า 120 ประเทศ โดยมีคณะผู้แทนไทยประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 13 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานอัยการสูงสุดสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค กรมองค์การระหว่างประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดมูลนิธิโครงการหลวงมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว


โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ซับน้ำตา บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัยบริเวณตลาดสดเทศบาลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ซับน้ำตา บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัยบริเวณตลาดสดเทศบาลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินท...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ