วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ป.ป.ช. สุพรรณบุรี แถลงข่าวผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1
วันนี้ (3 มี.ค.66) หอประชุมอำเภอเมืองสุพรรณบุรี นายนิติศักดิ์  วงษ์ศรี  ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นายอุเทน กอวงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริต แถลงข่าวผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 โดยเปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เห็นชอบให้ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเป็นโฆษกของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด โดยมีหน้าที่แถลงข่าวและให้ข้อมูลต่อสื่อมวลชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับผลการดำเนินงานด้านการปราบปรามการทุจริต ด้านการตรวจสอบทรัพย์สิน ด้านการป้องกันการทุจริต และการดำเนินการเกี่ยวกับกรณีการรับแจ้งเบาะแสการทุจริตหรือ ประพฤติมิชอบในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบถึงการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต โปร่งใส รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้เข้าถึงข่าวสาร และมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นเพื่อป้องกันการทุจริต โดยมี สื่อมวลชน และภาคประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมรับฟัง พร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตในพื้นที่ 
สำหรับประเด็นแถลงข่าวผลการดำเนินงาน ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของรัฐ กรณียักยอกเงินประกันสัญญาจ้างก่อสร้างและยักยอกเงินภาษี หัก ณ ที่จ่าย และกรณีเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง และโครงการปรับระดับพื้นที่คอนกรีตฝังท่อระบายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง /กรณีกลั่นแกล้งโดยออกคำสั่งไล่พนักงานจ้างตำแหน่งคนงานทั่วไป สังกัด อบต.แห่งหนึ่ง จากการเป็นพนักงานจ้าง อันเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินงานของจังหวัด  ทั้งนี้ การชี้มูลความผิดทางอาญาของคณะกรรมการ ป.ป.ช.ยังไม่ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ถูกกล่าวหายังเป็นผู้บริสุทธิ์ จนกว่าจะมีคำพิพากษาของศาลอันถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระทำผิด
ด้านผลการตรวจสอบทรัพย์สิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 127 แห่ง(อบจ.1แห่ง/เทศบาลเมือง 2 แห่ง เทศบาลตําบล 44 แห่ง และ อบต.90 แห่ง)/ผลการดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริต จัดการประชุมเชิงการปฏิบัติการชมรม STRONG - จิตพอเพียง เพื่อจัดตั้งชมรม STRONG - จิตพอเพียง ระดับอำเภอ ขณะนี้ได้ทั้งสิ้น 9 อำเภอ มีผู้เข้ากิจกรรม 109 คน และกิจกรรมพัฒนาศักยภาพชมรมเยาวชน STRONG - จิตพอเพียง จากโรงเรียนต่างในจังหวัด จำนวน 146 คน
นอกจากนี้ ยังมีโครงการแก้ปัญหาการทุจริตในพื้นที่ ในรูปแบบการลงพื้นที่สุ่มตรวจการดำเนินโครงการต่างๆของหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ การดำเนินโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัด สดฐ. เขต -3 /การดำเนินการก่อสร้างต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยผู้พิการและเบี้ยผู้ป่วยเอดส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สำคัญที่สุดคือการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITA ซึ่ง ยังไม่ผ่านเกณฑ์ 40 แห่ง
อย่างไรก็ตาม ขอฝาก ภาคีเครือข่าย และประชาชนมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลและแจ้งเบาะแสหากเห็นความไม่โปร่งใสแต่ขอให้เป็นข้อมูลจริงมิใช่การกลั่นแกล้ง ภายใต้แนวคิด “ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยไม่โกง”
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ