วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ร้อยเอ็ด เร่งรณรงค์ลดความรุนแรงในครอบครัว ส่งเสริมให้ความรู้การสร้างสุขในครอบครัว
       วันที่ 2 มีนาคม 2566 ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2566 โดยมี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม 
        ทั้งนี้ จังหวัดร้อยเอ็ดได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนา ครอบครัวจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ส่งเสริมสถาบันครอบครัวในระดับจังหวัดตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนระดับชาติ คณะรัฐมนตรี รอบ ติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาสถาบันครอบครัวในระดับจังหวัด พร้อมส่งเสริม สนับสนุนและกำกับให้มีการจัดประชุมสมัชชาครอบครัว ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัว แห่งชาติกำหนด รวมถึงพิจารณาข้อเสนอที่ได้รับจากการประชุมสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด เพื่อกำหนดนโยบายและดำเนินงานด้านส่งเสริมครอบครัวในระดับจังหวัด ให้สอดคล้อง กับนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนระดับชาติ
       ที่ประชุมได้เสนอความเห็นและข้อสังเกตเกี่ยวกับมาตรการ กลไกหรือกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวต่อกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เพื่อเสนอคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวหรือคณะกรรมการนโยบาย และยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ ส่งเสริม สนับสนุนและผลักดันให้มีการจัดทำฐานข้อมูลด้านครอบครัว รวมถึงส่งเสริมและผลักดันให้มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนรณรงค์และให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมครอบครัวและการ คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว ต่อไป
////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ 
ชาติ มหาชน ศูนย์ข่าวทีวีประชาชนออนไลน์/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา“รพจ. มอบถุงผ้า รักษ์โลก ลดโลกร้อน”  วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567  เนื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ