วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

 พช.ราชบุรี เดินหน้าขับเคลื่อนส่งเสริม เพื่อสร้างสรรค์!!โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) กิจกรรมที่ 2 สร้างสรรค์การใช้ประโยชน์จากต้นไม้ประจำจังหวัด (ต้นโมกมัน) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์ทอผ้าจก วัดรางบัว ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
วันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 08.30  ณ ศูนย์ทอผ้าจก วัดรางบัว ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
 นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย นางทศมนพร พุทธจันทรา ผอก.ส่งเสริมฯ ลงพื้นที่ จัดกิจกรรมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) กิจกรรมที่ 2 สร้างสรรค์การใช้ประโยชน์จากต้นไม้ประจำจังหวัด  ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และเพื่อค้นหาองค์ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของต้นไม้ประจำจังหวัดและสร้างสรรค์วิธีการใช้ประโยชน์จากต้นไม้ประจำจังหวัดให้สามารถแปรรูป/พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำไปสู่รายได้ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด กลุ่มทอผ้า จำนวน 8 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผ้าตีนจกบ้านคุณยายซ้อน อำเภอเมืองราชบุรี, ศูนย์ส่งเสริมอาชีพการทอผ้าจกบ้านใต้ อำเภอเมืองราชบุรี, ศูนย์เรียนรู้สืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นกระเหรี่ยง อำเภอบ้านคา, กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าขาวม้าไทยทรงดำ บ้านหัวเขาจีน อำเภอปากท่อ, ศูนย์วัฒนธรรมไทย-กะเหรี่ยง อำเภอปากท่อ, วิสาหกิจชุมชนเจ็ดเสมียนโฮมสเตย์ อำเภอโพธาราม, ผู้ประกอบการ OTOP อามีนบาติก อำเภอวัดเพลง และประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 20 คน มีกิจกรรมประกอบด้วย
1.คุณลักษณะ การใช้ประโยชน์ และการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช ต้นไม้ประจำจังหวัดราชบุรี “ต้นโมกมัน” 
2.การเรียนรู้การย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ จำนวน 3 ชนิด ต้นโมกมัน โดยใช้ใบจากต้นโมกมัน ไม้ฝางและเปลือกจากต้นมะพูด
3.การแลกเปลี่ยนความรู้และเทคนิคการย้อมผ้าให้ได้ลวดลายที่สวยงามในรูปแบบที่ต้องการ และเคล็ดลับการดูแลสีผ้าให้สด สีไม่ตกและวิธีการดูแลผ้าหลังย้อมเสร็จ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน กรมการพัฒนาชุมชนได้มีภารกิจในการขับเคลื่อนการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรมการพัฒนาชุมชน (อพ.สธ.- พช.) ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บท อพ.สธ.-พช. ระยะที่ 5 ปีที่ เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี จึงได้จัดทำโครงการสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) กิจกรรมสร้างสรรค์การใช้ประโยชน์จากต้นไม้ประจำจังหวัด รวมถึงพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่ทรงส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพเสริมจากภูมิปัญญาผ้าไทยควบคู่กับการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมให้คงอยู่คู่กับโลกใบนี้อย่างยั่งยืน ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. สนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)รวมถึงพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่ทรงส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพเสริมจากภูมิปัญญาผ้าไทยควบคู่กับการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมให้คงอยู่คู่กับโลกใบนี้
2. เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจ ตลอดจนให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ให้แก่ประชาชนและบุคลากร กรมการพัฒนาชุมชน
3. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทรัพย์สินบนดินจากมูลค่าของเมล็ดพันธุ์พืช และต้นไม้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการออมภาคประชาชน (การออมเมล็ดพันธุ์พืช)
ในการจัดกิจกรรมฯ ครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยเคร่งครัด

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

📌 ตามที่ได้รับแจ้งจากศูนย์ CDC “น้ำแร่เพื่อความมั่นคงชุมชน แต่ไม่เคยได้ใช้ ปี 64 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล  ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ