วันพุธที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาขอรับเงินอุดหนุนบูรณะศาสนสถานจังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ 2566
วันอังคาร ที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ 9/10  
นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานประชุม “การขอรับเงินอุดหนุนบูรณะศาสนสถาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566”  โดยมีนายโกมาตย์ แป้นเกิด วัฒนธรรมจังหวัดกระบี่  นายศักรินทร์               ปุรินทราภิบาล  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกระบี่  และคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
 ซึ่งกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมได้ดำเนินโครงการเงินอุดหนุนการบูรณะศาสนสถานเป็นประจำทุกปี  โดยการจัดสรรงบประมาณแก่ศาสนสถานของศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์  ศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู และศาสนาซิกซ์  เพื่อร่วมสมทบในการบูรณะซ่อมแซมสาสนสถานที่มีอยู่แล้ว ให้สามารถประกอบศาสนากิจได้ตามความเหมาะสมและคุ้มค่า   

 มีศาสนสถานในจังหวัดกระบี่ ได้เสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุนบูรณะศาสนสถานมัสยิดจำนวน  7 มัสยิด และโบสถ์คริสต์ จำนวน 2 แห่ง ที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนบูรณะศาสนสถาน จังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย.
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ซับน้ำตา บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัยบริเวณตลาดสดเทศบาลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ซับน้ำตา บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัยบริเวณตลาดสดเทศบาลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินท...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ