วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ชลบุรี จัดงานรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่น 60,860 ไร่ 
     นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดงานรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่น ปี 2566 ภายใต้โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
    นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนางอุบล มากอง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง นายสมศักดิ์ จุฑาวงศ์กุล นายอำเภอบ้านบึง นายบุญลือ คงสูงเนิน เกษตรจังหวัดชลบุรี นายสมโภช ชูสวัสดิ์ นายกเทศบาลตำบลบ้านบึง นายเฉลิมพล สถาวร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่1 หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนและนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ กว่า 100 คน ในการนี้ นายเฉลิมพล สถาวร ผู้ใหญ่บ้าน ได้นำเกษตรกรกล่าวสัตยาบันการหยุดการเผาในพื้นที่เกษตร
    นางอุบล มากอง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง กล่าวว่าปัญหาการเผาในที่โล่งทั้งในพื้นที่ป่าและพื้นที่การเกษตร ส่งผลกระทบต่อ สุขภาพอนามัยของประชาชนและเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ภาคตะวันออก จึงให้ความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังนั้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้เกษตรกรได้ตระหนักถึงผลกระทบจากการเผาและนำเสนอทางเลือกในการใช้เทคโนโลยีการเกษตรทดแทนการเผา สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมจัดงาน งานรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่น ปี 2566 ตามโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้เกษตรกรตระหนักถึงผลกระทบการเผา มีความรู้ ความเข้าใจในการทำเกษตรปลอดการเผา และนำเสนอทางเลือก ในการใช้เทคโนโลยีการเกษตรทดแทนการเผา ส่งเสริมให้เกษตรกรนำวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเพิ่มผลผลิต มีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย เกษตรกรผู้ปลูกข้าว และอ้อยโรงงานในพื้นที่อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี จำนวน 120 คน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจำนวน 30 คน รวมทั้งสิ้น 150 คน 
     สำหรับกิจกรรมภายในงานมีการสาธิตไถกลบตอซังและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 5 สถานี ได้แก่ การทำ ปุ๋ยหมัก การเพาะเห็ดฟางใน ตะกร้า การทำฟางอัดก้อน การทำแซนวิชอาหารปลา และปลอดโรค ปลอดฝุ่นการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายเกษตรกรในท้องถิ่นอีกด้วย
    นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า การรณรงค์ลดการเผาในพื้นที่เกษตร เป็นการสร้างการรับรู้ให้เกษตรกรตระหนักถึงผลกระทบจากการเผาในพื้นที่การเกษตร นำเสนอทางเลือกการใช้ประโยชน์ จากเศษวัสดุทางการเกษตรและเทคโนโลยีทางการเกษตรทดแทนการเผา เพื่อเกษตรกรสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตไปสู่ “การทำการเกษตรแบบปลอดการเผา” และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถทำการเกษตรอย่างยั่งยืนต่อไป
     สำหรับจังหวัดชลบุรี มีพื้นที่ทั้งหมด 2,726,875 ไร่ พื้นที่ทำการเกษตร 1,525,825 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 55.95 มีทั้งหมด 11 อำเภอ มีครัวเรือนเกษตรกร 39,062 ครัวเรือน พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลัง ข้าว อ้อย เป็นต้น โดยมีพื้นที่ปลูกข้าวและอ้อยทั้งหมด 60,860 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.99 ของพื้นที่ทำการเกษตร ส่วนใหญ่ปลูกข้าวในเขตอำเภอพนัสนิคม อำเภอพานทอง และอำเภอบ้านบึง สำหรับตำบลบ้านบึง นับว่าเป็นตำบลขนาดใหญ่ ในอำเภอบ้านบึงมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 25,626 ไร่ ตั้งอยู่บนพื้นที่ราบลุ่ม ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทางการเกษตร ทำนาและอ้อยเป็นหลัก ซึ่งหลังการเก็บเกี่ยว มักจะมีวัสดุการเกษตรที่ต้องจัดการเพื่อเร่งรอบการผลิต และความสะดวกในการไถเตรียมดินสำหรับฤดูกาลต่อไป
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ สน.ชนะสงคราม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ  ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567  ณ สน.ชนะสงคราม  วั...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ