วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ผู้ว่าฯพุฒิพงศ์ ลงพื้นที่อ.แม่สรวย 
.
เมื่อวันที่ (16 มี.ค.) ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สรวยจังหวัดเชียงราย นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
 พร้อมด้วยนางภัทราวดี สุทธิธนกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่ฃเพื่อตรวจเยี่ยมแลกเปลี่ยนข้อมูลการปฏิบัติราชการ และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยมีนายอุดม ปกป้องบวรกุล นายอำเภอแม่สรวย นำหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมอย่างครบครัน ซึ่งก่อนการประชุมได้มีการแสดงรำวงประกอบเพลง “รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย” ของจนท.ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่อ.แม่สรวย เพื่อเป็นการต้อนรับอีกด้วย
.
นายอุดม ปกป้องบวรกุล นายอำเภอแม่สรวย กล่าวว่า อำเภอแม่สรวยตั้งอยู่ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ ในบริเวณตำบลแม่สรวย ซึ่งอยู่ห่างจังหวัดเชียงราย ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ประมาณ 50 กิโลเมตร พื้นที่ส่งนใหญ่เป็นภูเขาและป่าไม้ มีที่ราบระหว่างภูเขา อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลเฉลี่ยประมาณ 437 เมตร ลักษณะภูมิประเทศ มีพื้นที่ทั้งหมด 892,882 ไร่ พื้นที่ราบ 89,331 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 10 ของพื้นที่ทั้งหมด ภูเขา 799,217 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 89.51 พื้นน้ำ 4,334 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.49 ของพื้นที่ทั้งหมด แบ่งการปกครองเป็น 7 ตำบล 13 หมู่บ้าน ประกอบไปด้วย ต.แม่สรวย ต.ป่าแดด ต.แม่พริก ต.ศรีถ้อย ต.ท่าก๊อ ต.วาวี และต.เจดีย์หลวง มีประชากร 84,912 คน แบ่งเป็นชาย 42,565 คน เป็นหญิง 42,374 คน 
.
นายอำเภอแม่สรวยกล่าวต่อไปว่า อ.แม่สรวย มีสภาพภูมิประเทศที่สวยงามมีสภาพแวดล้อมและธรรมชาติเป็นป่าเขา ต้นน้ำลำธารเหมาะสมกับการท่องเที่ยวมีสภาพภูมิอากาศที่น่าอยู่ เย็นสบายเกือบตลอดทั้งปี จึงมีสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติสวยงามหลายแห่งเช่นศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตเชียงราย(วาวี) ดอยกาดผีแหล่งชาบ้านวาวี แหล่งกาแฟบ้านดอยช้าง อ่างเก็บน้ำแม่สรวย ยอดดอยช้างซึ่งเป็นสถานที่ชมทัศนียภาพเมืองเชียงราย รวมทั้งหมู่บ้านพื้นเมืองและหมู่บ้านชาวเขาที่ควรค่าแก่การท่องเที่ยว เยี่ยมชมศิลปะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีวิถีชีวิตพื้นบ้าน กลุ่มคนเฒ่าคนแก่ตำบลป่าแดด วิถีชีวิตชาวเขาเผ่าต่างๆจำนวน 36 หมู่บ้าน 114 หย่อมบ้าน ซึ่งมีผลผลิตและกิจกรรมเด่นเด่นหลากหลายและมีสวนเกษตรที่น่าสนใจได้แก่ ไร่หล่อทรัพย์ ไร่ม่อนดินแดง สวนมะม่วงวังน้ำทิพโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริ สวนส้มตำบลศรีถ้อย สถานีทดลองเกษตรที่สูงวาวี(ดอยช้าง) สวนส้มดอยเงิน และสวนชาวี นอกจากนี้ยังมีข้าวโพดหวานขายริมทางสำหรับคนเดินทางผ่านซึ่งถือเป็นเสน่ห์และศักยภาพทางธรรมชาติโดยอำเภอแม่สรวยได้กำหนดทิศทางการพัฒนาหรือวิสัยทัศน์การพัฒนาให้อำเภอแม่สรวยเป็นแดนดินถิ่นเกษตรการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ปัญหาที่สำคัญในพื้นที่อำเภอแม่สวยขนาดนี้มีการเร่งแก้ไขปัญหาสถานประกอบการๆที่พักบริเวณดอยช้างตำบลวาวีอำเภอแม่สวยซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
.
นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวในที่ประชุมว่า การขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้องทำงานเป็นทีมบูรณาการให้ทุกหน่วยงานมีการประสานการปฏิบัติระหว่างส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านอย่างใกล้ชิด เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาทุกมิติในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ระดับหมู่บ้านให้ใช้คณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.)เป็นกลไกลในการขับเคลื่อน การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน รวมไปถึงนำเสนอความต้องการของประชาชนมาสู่ระดับจังหวัดด้วยกลไกของ กม. ท้องที่ท้องถิ่นต้องทำงานเป็นเนื้อเดียวกันให้ได้
.
การเตรียมพร้อมรับมือต่อภัยพิบัติในรูปแบบต่างๆ ในพื้นที่ อาทิ แผ่นดินไหว วาตภัย อุทกภัย เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่มีความแปรปรวน มีการเตรียมซ้อมแผนเผชิญเหตุ ซักซ้อมการอพยพประชาชนออกพื้นที่แผ่นดินไหว ไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัย รวมไปถึงปัญหาอุทกภัยดินโคลนถล่ม เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจที่ตรงกัน ลดการสูญเสียที่จะเกิดขึ้น
.
ประชาชนชาวจังหวัดเชียงรายจะต้องได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบาง ขอให้หน่วยงานในอำเภอ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณานำงบประมาณสนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายผู้เปราะบางในพื้นที่ โดยพิจารณาใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เน้นแก้ปัญหาความยากจน และความเดือดร้อนของประชาชนที่เขาประสบอยู่ในทุกๆเรื่อง ซึ่งเขาไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง ต้องช่วยกันยกระดับความเป็นอยู่ของชาวเชียงรายให้ดีขึ้น ให้พ้นจากความยากจน ข้าราชการในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องช่วยกัน 
.
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวต่อไปว่าโครงสร้างพื้นฐานเชียงรายจะโตไว เพราะฉะนั้นคนในพื้นที่จะต้องมีความพร้อม ร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกัน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางต้องได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง ส่วนราชการต้องช่วยกันสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้ประชาชนยืนอยู่ได้ด้วยตนเอง เราจะไม่ทิ้งใครไว้ด้านหลัง โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อให้ประชาชนสามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงและสามารถรองรับการเจริญเติบโตของจังหวัดเชียงรายในอนาคต
.
นอกจากนี้ผู้ว่าฯเชียงราย ได้แจ้งว่า รัฐบาลได้อนุมัติโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง ซึ่งกว่า 30 ปีที่ชาว อ.แม่สรวยรอ ตอนนี้ได้สิ้นสุดการรอคอยแล้ว ต้องขอบคุณประชาชน ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ในพื้นที่ อ.แม่สรวย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ช่วยกันผลัดกัน และนำเสนอความต้องการแหล่งน้ำของประชาชน ขณะนี้ได้มีมติเห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน ดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง จ.เชียงราย กรอบวงเงินงบประมาณ 1,325 ล้านบาท มีแผนระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี ตั้งแต่ปี 2567-2569 เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตรในพื้นที่ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย รวมทั้งบรรเทาอุทกภัยในช่วงฤดูน้ำหลากได้อีกด้วย
.
โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ และผ่านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เรียบร้อยแล้ว มีลักษณะเป็นเขื่อนดิน สามารถเก็บกักน้ำได้ 32 ล้านลูกบาศก์เมตร หากดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน จะเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับช่วยเหลือ ด้านการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ตำบลป่าแดดและพื้นที่ใกล้เคียง กว่า 4,775 ครัวเรือน ส่งน้ำให้กับพื้นที่การเกษตรได้ประมาณ 17,200 ไร่ ตลอดจนเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถสร้างรายได้ ขยายอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมทั้งยังช่วยรักษาสภาพต้นน้ำลำธาร เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่พื้นดิน ฟื้นฟูสภาพป่าไม้ให้ดีขึ้นอีกด้วย ทั้งนี้ จะเร่งรัดงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผน เพื่อให้พี่น้องชาวอำเภอแม่สรวย ได้ใช้ประโยชน์โดยเร็วต่อไป
/////
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย : ภาพ-ข่าว
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ สน.ชนะสงคราม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ  ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567  ณ สน.ชนะสงคราม  วั...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ