วันพุธที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

เทศบาลตำบลท่าเสด็จ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี วันที่8มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 9.00น.-10.00น.
แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลท่าเสด็จนายสุทัศน์ ด่านตระกูล นายกเทศมนตรีตำบนท่าเสด็จเวลา10-00-1130น.บรรยายเรื่องหลักการทำงานของระบบผลิตก๊าซชีวภาพสำหรับฟาร์มขนาดเล็กผู้ช่วยศาสตราจารย์ พงษ์ศิริ จรุยนนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และ มหาวิทยาลัยศิลปากร เวลา11.30-12-00น.สำรวจความคิดเห็นเรื่องการตัดสินใจชื้อระบบผลิตก๊าซชีวภาพในครัวเรือนเกษตรกร เวลา13.-00น13.30น.เดินทางไปยังฟาร์มโค กระบือ ฟาร์มคุณวีระวัฒน์ วงค์ศรีเมือง ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี เวลา13.30น.-14.00น.ดูงานฟาร์มสุกรฟาร์มคุณกัลยา พาณิช ต.ทัพหลวง อ.หนองหญ้าไช จ.สุพรรณบุรี เดินทางกลับ
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินดีที่เนื่องในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ