วันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ผบ.ตร.ปาฐกถาพิเศษ “การรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องที่” เวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการ กมธ.การกฎหมาย การยุติธรรม และการตำรวจ  
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ ได้กำหนดเป้าหมายหลักของการปฏิรูปประเทศ พร้อมทั้งได้กำหนดหลักการและแนวทางการปฏิรูปประเทศ รวมถึงมีพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560  และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ เพื่อมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนในเชิงโครงสร้าง วิธีการ และกระบวนการ หรือกฎระเบียบที่สำคัญเพื่อให้การดำเนินงานของทุกภาคส่วนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลอันพึงประสงค์
.
ตามรัฐธรรมนูญ โดยกำหนดให้วุฒิสภามีหน้าที่และอำนาจในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ นั้น เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562  ที่ประชุมวุฒิสภาได้มีมติตั้งแต่งคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และการตำรวจ วุฒิสภาขึ้น 
.
ให้มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ กระทำกิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามนโยบายด้านกฎหมาย การบริหารงานยุติธรรม กระบวนการยุติธรรม การตำรวจ อัยการ และราชทัณฑ์ การปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ป้องกัน และรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ การสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม การพัฒนากลไกและวิธีการปฏิบัติงานกิจการตำรวจให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการพิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
.
ในส่วนของคณะกรรมาธิการการกฎหมายฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการขับเคลื่อนและผลักดันการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม เพื่อให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะในเรื่อง “การแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องที่” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย และรวดเร็วยิ่งขึ้น อีกทั้งเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาแจ้งความ 
.
ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดให้มีการจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  ในหัวเรื่อง “การรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องที่” ขึ้น ในวันอังคาร ที่ 14 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
.
พล.ต.อ.ชัชวาลย์  สุขสมจิตร์ ประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และการตำรวจ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาฯ พร้อมด้วย พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์  กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  เข้าร่วมพิธีฯ 
.
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม และร่วมรับฟังพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาและขับเคลื่อนผลักดันให้การรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องที่ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมไปถึงการรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการด้านต่างๆ โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ รวมทั้งสิ้นจำนวน 200 คน ประกอบด้วย คณะกรรมาธิการการการกฎหมาย การยุติธรรม และการตำรวจ วุฒิสภา และข้าราชการตำรวจในระดับผู้กำกับการสถานีตำรวจ หัวหน้าพนักงานสอบสวน และพนักงานสอบสวน
.
ในการนี้ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นวิทยากรพิเศษในการปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “การรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องที่” อีกด้วย

#มั่นใจทุกข่าวสารตำรวจเพื่อคุณ
#policeofficial 
#สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสา..พาน้องยิ้มและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ