วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

องค์การศาสนาพุทธโลก
เป็นกลุ่มของเอกชนชาวพุทธที่รวมตัวกันเพื่อทำงานรับใช้พระพุทธศาสนา
@: ประการสำคัญบุคลากรขององค์การศาสนาพุทธโลก  ไม่ใช่พระสงฆ์  ไม่ใช่นักบวช  แต่เป็นประชาชนคนไทยที่มีสิทธิตามที่กฎหมายรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๗ บัญญัติไว้ ให้มีภาระหน้าที่ในการสนับสนุน ส่งเสริม อุปถัมภ์ ค้ำชู ปกป้อง คุ้มครองพระพุทธศาสนาในทุกมิติ ทั้งมิตทางกฎหมาย มิติทางการเมือง  สังคม รวมถึงวัฒนธรรมประเพณี 
@: ดังนั้น การขับเคลื่อนการทำงานขององค์การศาสนาพุทธโลก จึงมีกิจกรรมที่หลากหลาย และเกี่ยวข้องกับหลายส่วนงานทั้งราชการ และเอกชน รวมถึงกิจกรรมทางการเมืองที่จะเอื้อประโยชน์และรักษาสิทธิให้กับพระสงฆ์สามเณรในฐานะที่พระสงฆ์สามเณรก็คือพลเมืองไทย ที่อยู่ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญเดียวกันกับคนไทยทั้งประเทศและคนไทยในศาสนาอื่นๆเช่นเดียวกัน
@:ประชาชนชาวไทยพุทธ จึงควรทราบถึงภาระหน้าที่ของตนเอง ในการที่จะสนับสนุน ส่งเสริม อุปถัมภ์ ค้ำชู ปกป้อง คุ้มครองพระพุทธศาสนา อันเป็นศาสนาประจำชาติไทยของเรา
สมาคมเครือข่ายผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนนานาชาติ
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

รางวัลบงกชธรรมจักร

นาย สรรฐพงศ์ ภู่สันติสัมพันธ์ เข้ารับรางวัลบุคคลผู้ทรงคุณค่า รางวัลบงกชธรรมจักร จาก หม่อมราชวงศ์ จิราภัทร นีลวัฒนานนท์ และ หม่อมหลวง ปานวาด ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ