วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ร่วมกันแสดงพลัง ผลักดันให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ
คำชี้แจง
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งชาติไทย เพราะมีคนไทยส่วนใหญ่นับถือมาตั้งแต่เริ่มสถาปนารัฐไทยในสมัยกรุงสุโขทัย และพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ก็ทรงเป็นพุทธมามกะ แต่เมื่อกล่าวโดยนิตินัยในปัจจุบัน พระพุทธศาสนายังไม่เป็นศาสนาประจำชาติไทย เนื่องจากยังไม่มีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ. ๒๔๗๕ 
องค์การศาสนาพุทธโลก จึงขอเชิญพุทธศาสนิกชนและชาวไทยที่รักทุกท่าน
ร่วมกันแสดงพลัง ผลักดันให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ 
โดยการลงชื่อ สนับสนุน เสียงของทุกท่าน จะได้นำไปเป็นหลักฐาน ประกอบ
ในการพิจารณาเสนอร่างพระราชบัญญัติตามระบบรัฐสภา  ผ่านพรรคการเมือง ที่มีเจตนารมย์ ที่จะอุปถัมภ์ ค้ำชู บำรุง และปกป้องพระพุทธศาสนา ต่อไป
ประวัติองค์การศาสนาพุทธโลก
“องค์การศาสนาพุทธโลก (ประเทศไทย)”องค์การศาสนาพุทธโลก จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทย เป็นการใช้สิทธิของประชาชนรวมตัวกันเพื่อทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ส่งเสริมสังคมให้มีศีลธรรมภายใต้หลักการทางพระพุทธศาสนา เป็นหน่วยงานเอกชนที่เป็นอิสระจากการเมือง   ไม่ฝักใฝ่ในลัทธิที่เป็นอันตรายต่อประเทศชาติและสังคมและไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบบประชาธิปไตย ไม่เป็นภัยต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
📣  
เป้าหมายหรืออุดมการณ์
๑) เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรทางพระพุทธศาสนา  ทำนุ บำรุง พัฒนาวัดวาอาราม ส่งเสริมการศึกษาปริยัติธรรมและการปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์สามเณรและชาวไทยพุทธ  

๒) เป็นหน่วยงานที่ประสานงาน ให้ความร่วมมือในการจัดทำกิจกรรมระหว่างองค์กร ชมรมทางพระพุทธศาสนา เชื่อมโยงศาสนาจักรกับอาณาจักรให้ใกล้ชิดกันด้วยกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 

๓)  สนับสนุนให้ชาวไทยพุทธใกล้ชิดพระพุทธศาสนาด้วยการไหว้พระสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา 

๔)  จัดสัมนาวิชาการทางพระพุทธศาสนา ส่งเสริมความเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้อง เป็นสัมมาทิฏฐิ

๕) ปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาในเชิงกฎหมายและเชิงศิลปะวัฒนธรรมประเพณีของไทย สร้างองค์ความรู้ความเข้าใจ ให้ความรู้ด้านกฎหมายถวายพระสงฆ์สามเณรให้มีความเข้าใจในการปฏิบัติตนตามกรอบของกฎหมายบ้านเมืองรวมถึงกรอบของพระธรรมวินัย

๖) ดำเนินตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสร้างสังคมให้ร่วมเย็นด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหรือที่เรียกว่า ทศพิธราชธรรม และพระราชนโยบายที่มุ่งเน้นให้ประชาชนในประเทศมีศีลธรรม

๗) สนับสนุนให้มีการทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกันระหว่างชาวพุทธในประเทศไทยและชาวพุทธทั่วโลก รวมถึงพระสงฆ์ทุกเหล่านิกายทุกประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาทั้งเถรวาทและมหายาน

ประธานองค์การศาสนาพุทธโลก(ประเทศไทย)
นายแพทย์สำเร็จ  รุ่งเรือง
องค์การศาสนาพุทธโลก
https://www.facebook.com/WorldBuddhistOrganizationThailand
 
smilea03sg@gmail.com (ยังไม่แชร์) สลับบัญชี
 
*จำเป็น

ท่านยินดี ร่วมกันแสดงพลัง ผลักดันให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนา
หนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสา..พาน้องยิ้มและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ