วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

สรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ วันที่ 19 มี.ค. 66 เวลา 7.00 น.
+ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง มีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น ส่วนภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง
+ ปริมาณฝนตกใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีฝนตกหนักบริเวณ จ.แพร่ (52 มม.) จ.เชียงใหม่ (48 มม.) และ จ.ลำพูน (46 มม.)
+ น้ำใช้การแหล่งน้ำทุกขนาด 30,216 ล้าน ลบ.ม. (54%) แหล่งน้ำขนาดใหญ่ 23,822 ล้าน ลบ.ม. (51%) 
+ คุณภาพน้ำในแม่น้ำสายหลัก อยู่ในเกณฑ์ปกติทุกสถานี
+ กรมเจ้าท่า ดำเนินการขุดลอกแม่น้ำแม่คำมี ต.ตำหนักธรรม 
อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ ผลที่คาดว่าจะได้รับหลังการขุดลอก 
เพิ่มพื้นที่หน้าตัดของร่องน้ำ รองรับน้ำในฤดูน้ำหลาก การอุปโภค-บริโภค และการเกษตร ลดปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ทางการเกษตร การกัดเซาะตลิ่ง โดยมีประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการขุดลอก ประมาณ 900 ครัวเรือน พื้นที่ทางการเกษตร ประมาณ 2,500 ไร่
+ กอนช. ติดตามหน่วยงานสนับสนุนจุดจ่ายน้ำบาดาล 203 แห่ง ในพื้นที่ 54 จังหวัด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกองทัพบก การประปาส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมเปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ  ร่วมใจช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2566 สนับสนุนจุดจ่ายน้ำบาดาล 203 แห่ง ในพื้นที่ 54 จังหวัด เพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค - บริโภคของประชาชนตลอดฤดูแล้ง โดยแต่ละหน่วยงานได้ให้การสนับสนุนกำลังพล แหล่งน้ำสะอาด รถบรรทุกน้ำ พลังงานไฟฟ้า และน้ำมันเชื้อเพลิง รวมถึงเครื่องจักรอุปกรณ์ที่จำเป็นในการให้ความช่วยเหลือประชาชนบรรเทาปัญหาภัยแล้งจากการขาดแคลนแหล่งน้ำสะอาดสำหรับการอุปโภค - บริโภค
โครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง” เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่
ปี 2542 จนถึงปัจจุบันก้าวเข้าสู่ ปีที่ 25 นอกจากนี้ กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้เตรียมความพร้อมของบุคลากร รวมถึงเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ได้แก่ ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล 84 ชุด ชุดปรับปรุงคุณภาพน้ำเคลื่อนที่ 15 ชุด และชุดซ่อมระบบประปาและเครื่องสูบน้ำ 29 ชุด เพื่อให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาภัยแล้งแก่ประชาชนด้วย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

ประชุมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต กรุงเทพกลาง และกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ ประชุมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต กรุงเทพกลาง และกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ วันพุธที่ 12 มิ.ย. 67 ท่...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ