วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2566

บุญใหญ่!วัดกุ่มพระยา อำเภอขามทะเลสอ ทอดผ้าป่าสามัคคีซื้อที่ดิน สร้างวัด โรงพยาบาล รักษาดวงตา จำนวน 10ไร่ 2งาน 88 ตารางวา “งวดสุดท้าย” จำนวนกว่า 713,774บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

บุญใหญ่!วัดกุ่มพระยา 
อำเภอขามทะเลสอ 
ทอดผ้าป่าสามัคคีซื้อที่ดิน  
สร้างวัด โรงพยาบาล  
รักษาดวงตา
จำนวน 10ไร่ 2งาน 88 ตารางวา “งวดสุดท้าย”
จำนวนกว่า 713,774บาท
(เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน)


เมื่อวันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2566เวลา 10.29น.

ณ วัดกุ่มพะยา จ.นครราชสีมา มีพระครูปัญญา วโรภาส เป็นเจ้าอาวาส
นายจักรพงศ์ ปิติพรสัมฤทธิ์ ประธานฝ่ายฆารวาสและประธานดำเนินงานจัดซื้อที่ดินจำนวน 10ไร่ 2งาน 88 
ตารางวาและครอบครัวพร้อมด้วยพนักงานของบริษัทสุวรรณเกลียวทองกรุ๊ป และประชาชนในพื้นที่ วัดกุ่มพะยา 
ได้นำเงินทอดผ้าป่าสามัคคี
จัดซื้อที่ดิน “งวดสุดท้าย”
เพื่อสร้างโรงพยาบาล รักษาดวงตา สร้างสถานที่ปฎิบัติธรรม ปลูกต้นไม้อีกจำนวนหนึ่งพันต้นเพื่อให้ร่มเย็น 

ถวายแด่วัดกุ่มพระยา อำเภอขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
โดยทำพิธีเวลา 10.29น.
ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี
“งวดสุดท้าย”จำนวนเงิน 713,774บาท
(เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน)


นายจักรพงศ์ ปิติพรสัมฤทธิ์ได้ตั้งปณิธานอยากซื้อที่ดิน เพื่อถวายเป็นสมบัติทางพระศาสนาและเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาไปยังภายภาคหน้า แต่ยังขาดจตุปัจจัย จึงบอกบุญกับคณะศรัทธาผู้มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้ร่วมกันทำบุญตามกำลังศรัทธาสามัคคีจากทรัพย์น้อยร่วมกันเป็นทรัพย์มากพอที่จะซื้อที่ถวายพระพุทธศาสนา เหมือนสายน้ำแต่ละสายมารวมเป็นแม่น้ำสายใหญ่ฉันใดจตุปัจจัยที่เกิดจากการเลื่อมใสของศรัทธาเกิดเป็นพลังบุญอันยิ่งใหญ่ฉันนั้นเหมือนกัน จึงได้จัดทำผ้าป่าสามัคคีขึ้นจนสำเร็จลุล่วงไปได้ดี 

อานิสงส์การซื้อที่ดินถวายวัด


1. จักได้เกิดในถิ่นที่เป็นปฎิรูปเทส เหมาะแก่การทำความดี สร้างบุญบารมีให้ยิ่งๆขึ้นไป

2. ทำให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรือง ไม่มีตกต่ำ

3. มีความรื่นรมย์ทั้งในโลกมนุษย์และเทวโลก

4. ปรารถนาสิ่งใดที่เป็นบุญกุศล ย่อมสำเร็จได้โดยง่าย เป็นอัศจรรย์

5. ได้รูปกายที่สวยงาม เพียบพร้อมบริบูรณ์ด้วย รูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ และคุณสมบัติ

6. ได้เป็นเทวดาที่มีศักดิ์ยิ่งใหญ่ มีทิพยสมบัติที่รุ่งเรือง ตลอดจนมีทิพยวิมานอันใหญ่โต และมีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาล

7. มีความสง่างามเป็นที่เคารพนับถือศัรทธาของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย

8. มีพร้อมด้วยสุข 3 ประการ เข้าถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้โดยง่ายและมีพระนิพพานเป็นที่ตั้งโดยไม่เนิ่นช้า

9. จะได้เป็นใหญ่เป็นโต เป็นผู้ปกครองแผ่นดินหรือผู้บริหารประเทศ เกิดในภายภาคหน้าจะมีที่ดินเป็นของตนเอง และเป็นที่ดินที่มีทำเลดี เป็นที่ต้องการของคนทั้งหลาย เราจะไม่ต้องเร่ร่อน ไม่อดอยาก

10. ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนแผ่นดินนั้นก็จะเจริญงอกงาม เหมาะแก่การประกอบสัมมาชีพตามปรารถนา เป็นทำเลดีค้าขายก้าวหน้า ปลูกพืชให้ดอกให้ผลงอกงามกว่าที่ใดๆ

11. เป็นกุศลหนุนนำทำให้เกิดการบรรเทากรรม ให้กับผู้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ต้องเช่าเขา ถูกเขาโกงที่ หรือเกิดมาชาตินี้ต้องมาอยู่ที่แออัดคับแคบ แย่งกันอยู่ แย่งกันใช้นสพ.ทันใจนิวส์/เอกชัย/รายงาน0894981477

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม “ชาวรพจ. เติมบุญ เติมสุข ทำบุญตักบาตรวันวิสาขบูชา”  วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 นพ....

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ