วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ร้อยเอ็ด-เครือข่ายป.ป.ช.ร้อยเอ็ดขับเคลื่อนแกนนำชุมชนต้นแบบ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เมื่อช่วงเช้าวันที่19 เม.ย. 2566 ที่ ศูนย์ประชุมสุวรรณภูมิ แกรนด์ โรงแรมวันโอวัน ร้อยเอ็ด ต.รอบเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด นายวีระ ศรีคำ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ประธาน พร้อมด้วย ดร.อวยชัย วะทา ประธานที่ปรึกษาโครงการฯ เปิดโครงการพัฒนาผู้นำต้นแบบ และชุมชนต้นแบบในการปกป้องสาธารณะสมบัติของแผ่นดินและการป้องกันปราบปรามการทุจริตจังหวัดร้อยเอ็ดอย่างยั่งยืน ระยะที่ 2 โดยการดำเนินงานของ ดร.อุปกรณ์ ดีเสมอ ประธานเครือข่าย ป.ป.ช.ภาคประชาสังคมภาคอีสาน จังหวัดร้อยเอ็ด และคณะ
           ดร.อุปกรณ์ ดีเสมอ ประธานเครือข่าย ป.ป.ช.ภาคประชาสังคมภาคอีสาน จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 จำนวน 808,800 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างชุมชนต้นแบบ และพัฒนาผู้นำ และแกนนำชุมชนต้นแบบในการปกป้องสาธารณะสมบัติของแผ่นดินและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในจังหวัดร้อยเอ็ด แบ่งการดำเนินกิจกรรมออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ภาควิชาการเป็นการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติเพื่อให้แกนนำชุมชนต้นแบบ จำนวน 300 คน ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในรูปแบบตาง ๆ มีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นระหว่างวิทยากร กับผู้เข้ารับการอบรม 
ส่วนระยะที่ 2  เป็นการลงพื้นที่เพื่อสังเกหรือเฝ้าระวัง และการสอบตรวจโครงการก่อสร้างต่าง ๆ  ของหน่วยงาน ไม่น้อยกว่า 400 โครงการ มีการตรวจสอบที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน เพื่อป้องกันการบุกรุก แผ้วถางการฉกฉวยเอามาเป็นประโยชน์ส่วนตน หรือการทำลายล้างในรูปแบบต่าง ๆ เป็นต้น
สำหรับการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในวันนี้ มีผู้เข้าอบรม จำนวน 300 คน มาจากทุกอำเภอ 20 อำเภอ มีกำหนด  1  วัน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และจากภาคประชาสังคม นักวิชาการ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด และอดีตคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
          นายวีระ ศรีคำ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ประธาน กล่าวว่า หวังว่าทุกท่านจะได้นำเอาความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปประพฤติ ปฏิบัติในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนโดยรวม หากชุมชนปราศจากการทุจริตทุกรูปแบบ ก็จะทำให้ชุมชนนั้นมีแต่ความสงบสุขร่มเย็นน่าอยู่อาศัยตลอดไป ในส่วนของกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริดแห่งชาติ จะพยายามจัดสรรเงินกองทุนให้แก่ องค์กรของรัฐ หรือเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการให้ได้มากที่สุด ส่วนสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัด หรือสำนักงาน ป.ป.ช..ภาค 4 ก็พร้อมที่จะเข้ามาช่วยเหลือและสนับสนุนตลอดไป
///
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
 ชาติ มหาชน ศูนย์ข่าวทีวีประชาชนออนไลน์/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

17 กรกฎาคม 2567  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการวิจัยแก่บุคลากร ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 - 19 กรกฎาค...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ