วันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

https://youtu.be/vScqhN9fYQM
"ครัวไทย สู่ครัวโลก" 
เพื่อเกษตรกรไทย
    ตอนที่ 1(ชุดที่ 2) 
แนะนำทีมงานคณะทำงาน
"ครัวไทยสู่ครัวโลก" จำนวน 14 คน 
(รายชื่อตามคลิปแนะนำตัวที่ส่งมาพร้อมนี้)
>การรวมกลุ่ม"ครัวไทย สู่ครัวโลก"
เพื่อเกษตรกรไทย
>อาศัยสิมธิและเสรีภาพตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหลายมาตรา  เช่น

..หมวด 3 สิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทย..(มาตรา 25 -มาตรา 49)
 *มาตรา 40 การประกอบอาชีพฯ
* มาตรา 41 สิทธิบุคคลและชุมชนฯ
*มาตรา 42 สิทธิในการรวมกลุ่มต่างๆ
 *มาตรา 43 สิทธิบุคคลและสิทธิชุมชนฯ
 *มาตรา 46 สิทธิของผู้บริโภคฯ 
* มาตรา 47 สิทธิ ในการสาธารณสุขฯ
* มาตรา 50 หน้าที่ของปวงชนชาวไทยฯ

.... แนวนโยบายแห่งรัฐ...
      ( มาตรา 51-63)
 * มาตรา 56 รัฐต้องสร้างโครงข่าย ชั้นพื้นฐานฯ
 * มาตรา 57 รัฐต้องบริหารจัดการฯ
 * มาตรา 58 การเนินการใดของรัฐ รัฐต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้เกี่ยวข้องผู้มีส่วนได้เสียก่อนดำเนินการฯ
 *มาตรา 59 รัฐต้องเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาธารณะฯ
 *มาตรา 61 รัฐต้องคุ้มครองผู้บริโภคฯ
* มาตรา 63 รัฐต้องมีการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ต่างๆที่ถูกต้องตามกฎหมายฯ

.....แนวนโยบายแห่งรัฐ...
( มาตรา 64 -มาตรา 78)
 * มาตรา 66 รัฐพึงส่งเสริมสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศคุ้มครองผลประโยชน์ของชาติฯ
* มาตรา 72 รัฐพึงดำเนินการเกี่ยวกับที่ดินที่ทำกิน ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานฯ
 * มาตรา 73 รัฐพึงจัดให้มีมาตรการหรือกลไกที่ช่วยให้เกษตรกรประกอบเกษตรกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ผลผลิตที่มีปริมาณและคุณภาพสูงมีความปลอดภัยโดยใช้ต้นทุนต่ำ และสามารถแข่งขันตลาดโลกได้และพึงช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากไร้ให้มีที่ทำกินโดยการปฏิรูปที่ดินหรือวิธีอื่นใดฯ
 * มาตรา 75 รัฐพึงจัดระบบเศรษฐกิจให้ประชาชนมีโอกาสได้ประโยชน์จากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไปพร้อมกันอย่างทั่วถึงเป็นธรรมและยั่งยืนสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขจัดการผูกขาดทางเศรษฐกิจที่ไม่เป็นธรรมและพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประชาชนและประเทศ
   รัฐต้องไม่ประกอบกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับเอกชนเว้นแต่กรณีที่ความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐ การรักษาประโยชน์ส่วนรวมการจัดให้มีสาธารณูปโภคหรือจัดทำบริการสาธารณะ 
   รัฐพึงส่งเสริมสนับสนุนคุ้มครองและเสริมเสถียรภาพให้แก่ระบบสหกรณ์ ประเภทต่างๆและกิจการวิสาหกิจขนาดย่อมและขนาดกลางของประชาชนและชุมชนในการพัฒนาประเทศ
 รัฐพึงคำนึงถึงความสมดุล ระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจและความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชนประกอบด้วย
 * มาตรา 78 รัฐพึงส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศด้านต่างๆการจัดทำบริการสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบรวมตลอดทั้งการตัดสินใจ ทางการเมือง และการอื่นใดที่บรรดาที่อาจมีผลกระทบต่อประชาชนหรือชุมชน
       ......................
"ครัวไทย สู่ครัวโลก"
เพื่อเกษตรกรไทย
   ดำเนินการรวมกลุ่มเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ทุกประการ
 *กรุณาอย่าหลงเชื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่แอบอ้าง ใช้ชื่อ"ครัวไทย สู่ครัวโลก"แสวงหาผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ 
  คณะทำงานกลุ่ม"ครัวไทยสู่ครัวโลก" ณ ปัจจุบันมีจำนวน 14 คน 
ตามรายชื่อที่ส่งคลิปมาพร้อมนี้.
   >หากมีข้อสงสัยสอบถาม
สายด่วน"ครัวไทย สู่ครัวโลก"
โทร 02-561-4502
 มือถือ ID Line 064-516-6794
          ....................
    ( อ.วิชิต ดิษฐประสพ)
-ประธานอำนวยการ
"ครัวไทยสู่ครัวโลก"
เพื่อเกษตรกรไทย
-ประธานใหญ่องค์การ(อ.ต.ร.)
(อ.ต.ร.)กลุ่มพันเอก(พิเศษ)สุบรรณ
แสงพันธุ์
 *ผู้สื่อข่าวอาวุโสหนังสือพิมพ์ทันใจ
นิวส์ อินไซด์ทีวี  TT TV ทีวีออนไลน์ 
*ที่ปรึกษากฎหมายสำนัก หนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์
>อดีต.ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะอนุกรรมาธิการ เพื่อพิจารณาศึกษาจัดทำ ติดตาม การบริหารงบประมาณกลุ่มลุ่มน้ำโขง เลย ชี มูล
สงคราม หนองหาร และพิจารณาปัญหาเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน(สภาผู้แทนราษฎร)

>อดีต.ผู้ปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภา ปี2562-ปี2565
    ....................
ครัวไทยสู่ครัวโลก"
เพื่อเกษตรกรไทย
สายด่วน. โทร.02-561-4502
 มือถือ ID LINE 064-516-6794
   ( อ. วิชิต ดิษฐประสพ)
    ประธานอำนวยการ
"ครัวไทย สู่ครัวโลก"
เพื่อเกษตรกรไทย
วันที่ 5 เมษายน 2566
     ..................
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม “ชาวรพจ. เติมบุญ เติมสุข ทำบุญตักบาตรวันวิสาขบูชา”  วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 นพ....

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ