วันจันทร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

https://youtu.be/ip9P-OCF2qI
          (ชุดที่ 5)
สิทธิบุคคลและสิทธิชุมชน ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญปี 2560
อบรมเรียนรู้รัฐธรรมนูญไทย  กับ 
    อ.วิชิต ดิษฐประสพ
ประธานใหญ่องค์การ(อ.ต.ร.)
(อ.ต.ร.)กลุ่มพันเอก(พิเศษ)สุบรรณ แสงพันธุ์
* ผู้สื่อข่าวอาวุโส ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายสำนักหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์อินไซด์ทีวี TTTV ทีวีออนไลน์
มือถือ ID Line 064-516-6794 
วันที่ 5 เมษายน 2566
 สถานที่ห้องประชุม B1  
  อาคารรัฐสภา 
เกียกกาย กรุงเทพมหานคร
     ............................
....อบรมเรียนรู้รัฐธรรมนูญไทย
ปี 2560 สิทธิบุคคล และสิทธิชุมชน
รัฐธรรมนูญปี 2560
*มาตรา 43 บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ
  (1)อนุรักษ์ ฟื้นฟู หรือส่งเสริมภูมิปัญญา ศิลปะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอันดีงามทั้งของท้องถิ่นและของชาติ
   (2)จัดการ บำรุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืนตามวิถีที่กฎหมายบัญญัติ
   (3)เข้าชื่อกันเพื่อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐให้ดำเนินการใดอันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนหรือชุมชน หรืองดเว้นการดำเนินการใดๆอันจะกระทบต่อความเป็นอยู่อย่างสงบสุขของประชาชนหรือชุมชนและได้รับแจ้งผลการพิจารณาโดยเร็ว ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาข้อเสนอแนะนั้นโดยให้ประชาชนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพิจารณาตามวิถีการที่กฎหมายบัญญัติ
  (4)จัดให้มีระบบสวัสดิการของชุมชน    
  สิทธิของบุคคลและชุมชนตามวรรคหนึ่ง หมายความรวมถึงสิทธิที่จะร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือรัฐในการดำเนินการดังกล่าวด้วย
     ................................
 สิทธิบุคคลและสิทธิชุมชนที่คนไทยควรรู้ และควรศึกษาทำความเข้าใจเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด กับตนเองและชุมชน
> เรียนรู้รัฐธรรมนูญไทย กับ
อาจารย์วิชิต ดิษฐประสพ )
....ขอขอบคุณรัฐสภา ที่อนุญาตให้ใช้ ห้อง B1 อาคารรัฐสภา 
อบรมข้อกฎหมาย ให้กับประชาชนทั่วไปขอบพระคุณครับ
     (นายวิชิต ดิษฐประสพ)
ประธานใหญ่องค์การ(อ.ต.ร.)(อ.ต.ร.)กลุ่มพันเอก(พิเศษ)สุบรรณ แสงพันธุ์
* ผู้สื่อข่าวอาวุโส ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายสำนักหนังสือพิมพ์ทันใจ News Inside ทีวี TT TV ทีวีออนไลน์
มือถือ ID Line 064-516-6794

     วันที่ 5 เมษายน 2566
           ...............
(ชุดที่สมบูรณ์ คำบรรยายและข้อกฎหมาย
ดำเนินการโดย นายนันท์พิภพ พรมจักร์
มือถือ ID Line 095-504-5599
ฝ่ายอำนวยการฝึกอบรมเรียนรู้รัฐธรรมนูญไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน และวิสาหกิจชุมชน "ครัวไทย สู่ครัวโลก")
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ซับน้ำตา บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัยบริเวณตลาดสดเทศบาลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ซับน้ำตา บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัยบริเวณตลาดสดเทศบาลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินท...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ