วันจันทร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

https://youtu.be/IzCkMNcIF1c
              (ชุดที่ 7)
ขั้นตอนการเสนอยกร่างกฎหมาย
 ยกเลิกกฎหมาย หรือปรับปรุงกฎหมาย
   โดย อ.วิชิต ดิษฐประสพ
ประธานใหญ่องค์การ(อ.ต.ร.)(อ.ต.ร.)กลุ่มพันเอก(พิเศษ)สุบรรณ แสงพันธุ์
ผู้สื่อข่าวอาวุโส ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายสำนักหนังสือพิมพ์ทันใจ News Inside TV  TTTV ทีวีออนไลน์
มือถือ ID Line 064-516-6794 
        ....................
ขั้นตอนการเสนอยกร่างกฎหมาย ยกเลิกกฎหมาย ปรับปรุงกฎหมาย แก้ไขกฎหมายที่หมดความจำเป็นหรือกฎหมายที่เป็นภาระแก่ประชาชน ขั้นตอนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ปี 2560
(มาตรา 77 และ มาตรา 133)

 รัฐธรรมนูญปี 2560 
*มาตรา 77 รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จำเป็น และยกเลิกปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจำเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพโดยไม่ชักช้าเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชนและการดำเนินการให้ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมายต่างๆได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่ายเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง
   ก่อนตรากฎหมายทุกฉบับรัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้องวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบรวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็น และการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชนและนำมาประกอบการพิจารณาในกระบวนการกฎหมายทุกขั้นตอน
   เมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้วรัฐพึงจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่กำหนดโดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วยเพื่อพัฒนากฎหมายทุกฉบับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไป
   รัฐต้องใช้ระบบอนุญาตและระบบคณะกรรมการในกฎหมายเฉพาะกรณีที่จำเป็นพึงกำหนดหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐและระยะเวลาในการดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆที่บัญญัติไว้ในกฎหมายให้ชัดเจนและพึงกำหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดร้ายแรง.
     ..........................
 ขั้นตอนและขบวนการเสนอร่างกฎหมายบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญปี 2560 
  *มาตรา 133 ร่างพระราชบัญญัติ ให้เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรก่อน และจะเสนอได้ก็แต่โดย 
  (1) คณะรัฐมนตรี
  ( 2) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนไม่น้อยกว่า 20 คน
  ( 3 ) ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่า 10,000 คน เข้าชื่อเสนอกฎหมายตามหมวด 3 สิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทยหรือหมวด 5 หน้าที่ของรัฐ
   ทั้งนี้กฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมายในกรณีที่ร่างพระราชบัญญัติซึ่งมีผู้เสนอตาม(2)และ(3)เป็นร่างพระราชบัญญัติ เกี่ยวกับการเงินจะเสนอได้ก็ต่อเมื่อมี คำรับรองของนายกรัฐมนตรี
       ....................
 รวบรวมและบรรยายโดย
อ.วิชิต ดิษฐประสพ
ประธานใหญ่องค์การ(อ.ต.ร.)(อ.ต.ร.)กลุ่มพันเอก(พิเศษ)สุบรรณ
แสงพันธุ์
*ผู้สื่อข่าวอาวุโสและที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายสำนักหนังสือพิมพ์ทันใจ News Inside ทีวี TTTV ทีวีออนไลน์ มือถือ ID Line 064 516 6794
 วันที่ 5 เมษายน 2566 
สถานที่.ห้องประชุม B1
 อาคารรัฐสภา เกียกกาย
กรุงเทพมหานคร
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว
     ...............

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ