วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดพิธีบรรพชาสามเณร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน
วันที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. นายทรงพล  ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีในพิธีบรรพชาสามเณร 30 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน ในโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย พร้อมอ่านราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล โดยได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระครูอรุณสิริวัฒน์ เจ้าคณะอำเภอหนองพอก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  พระครูบูรพาธรรมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดหนองโมงบูรพาราม นำประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา  ณ วัดหนองโมงบูรพาราม อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายพัสกร ธนแสนไทย นายอำเภอหนองพอก นายยุทธนา บุศเนตร วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธี
    พระครูบูรพาธรรมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดหนองโมงบูรพาราม กล่าวว่า โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับคณะสงฆ์ ตลอดจนพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชน และประชาชนได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา มีจิตสำนึกในคุณงามความดี เป็นคนดี รวมถึง เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของไทย และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการปลูกฝังคุณธรรมดังกล่าว จะช่วยให้เกิดการปรับเปลี่ยนค่านิยมให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ส่งผลให้เด็ก เยาวชน มีจิตใจที่เข้มแข็งเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพสืบไป
      ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการศึกษาอบรมหลักสูตรศาสนศึกษา สำหรับผู้บวชระยะสั้น ของคณะกรรมการศึกษาของคูรสงฆ์ พ.ศ.2539 เป็นหลักในการดำเนินการสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้ง เป็นหลักในการพัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ ต่อไป
///
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ 
ชาติ มหาชน ศูนย์ข่าวทีวีประชาชนออนไลน์/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

“มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เสริมสร้าง อนาคตเด็กไทย” มอบทุนการศึกษาระดับชั้นประถม ประจำปี 2567 แก่เยาวชนที่ประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ณ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ “มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เสริมสร้าง อนาคตเด็กไทย” มอบทุนการศึกษาระดับชั้นประถม ประจำปี 2567แก่เยาวชนที่ประพฤติดีแต...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ