วันศุกร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

🎯ขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตเชิงรุก🎯วันที่ 2ึ7 เมษายน 2566🎯📢📢 นายอดุลย์ วันดี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยโสธร🩸
 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุริต และเครือข่ายสมาชิกชมรม STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่ตามที่ได้รับแจ้งปัญหาจากประชาชนผ่านเครือข่ายชมรม STRONG ในการดำเนินโครงการของเทศบาลตำบลห้องแซง📌 อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ซึ่งได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากรัฐบาลในการดำเนินโครงการ🎯ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางนาเชือก หมู่ที่6 บ้านท่าศิลา ตำบลห้องแซง จำนวน 2 ช่วง หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 11,000 ตารางเมตร ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,375 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,875 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 825 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,125 ตารางเมตร ราคากลาง 10,034,882.35 บาท วงเงินสัญญา 9,980,000 บาท ผู้รับจ้าง ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัดลัทธนนต์คอนสตรัคชัน🎯/📢และติดตามโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร บ้านโสกสาน หมู่ที่ 10 โดยติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ จำนวน 1 ชุด เครื่องสูบน้ำแบบบ่อลึก(Submersible Type) พร้อมระบบควบคุมการทำงาน 1 ชุด โครงสร้างเหล็กรองรับถังเก็บน้ำ สูง 6 เมตร,ถังเก็บน้ำปริมาณรวม 8,000 ลิตร ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดกว้าง 1 นิ้ว งบประมาณ 500,000 บาท ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยวิจิตรวิศวกรรม  ส่วนในช่วงบ่ายลงพื้นที่ติดตามโครงการของ📌เทศบาลตำบลกุดเชียงหมี🎯📌 อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ในการดำเนินโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านห้วงยาง-ภูแก่นล่อน หมู่ที่ 2 บ้านห้วยยาง ตำบลกุดเชียงหมี กว้าง 5 เมตร ยาว 2,200 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,000 ตารางเมตร ราคากลาง 10,036,504.48 บาท วงเงินสัญญา 9,985,800 บาท ผู้รับจ้าง ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สังวาลย์โชคเจริญยิ่ง🎯/📢และติดตามโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร  บ้านแก้งนาคำ ม.8 ต.กุดเชียงหมี ราคากลาง 500,743.20 บาท วงเงินสัญญา 498,000 บาท ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยวิจิตรวิศวกรรม
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนค่าพาหนะ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้รับขาเทียม ช่างและอาสาสมัคร ในโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 169 จังหวัดนครปฐม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนค่าพาหนะ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้รับขาเทียม ช่างและอาสาสมัคร ในโครงการออกห...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ