วันศุกร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

🎯ขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตเชิงรุก🎯วันที่ 2ึ7 เมษายน 2566🎯📢📢 นายอดุลย์ วันดี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยโสธร🩸
 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุริต และเครือข่ายสมาชิกชมรม STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่ตามที่ได้รับแจ้งปัญหาจากประชาชนผ่านเครือข่ายชมรม STRONG ในการดำเนินโครงการของเทศบาลตำบลห้องแซง📌 อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ซึ่งได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากรัฐบาลในการดำเนินโครงการ🎯ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางนาเชือก หมู่ที่6 บ้านท่าศิลา ตำบลห้องแซง จำนวน 2 ช่วง หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 11,000 ตารางเมตร ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,375 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,875 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 825 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,125 ตารางเมตร ราคากลาง 10,034,882.35 บาท วงเงินสัญญา 9,980,000 บาท ผู้รับจ้าง ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัดลัทธนนต์คอนสตรัคชัน🎯/📢และติดตามโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร บ้านโสกสาน หมู่ที่ 10 โดยติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ จำนวน 1 ชุด เครื่องสูบน้ำแบบบ่อลึก(Submersible Type) พร้อมระบบควบคุมการทำงาน 1 ชุด โครงสร้างเหล็กรองรับถังเก็บน้ำ สูง 6 เมตร,ถังเก็บน้ำปริมาณรวม 8,000 ลิตร ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดกว้าง 1 นิ้ว งบประมาณ 500,000 บาท ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยวิจิตรวิศวกรรม  ส่วนในช่วงบ่ายลงพื้นที่ติดตามโครงการของ📌เทศบาลตำบลกุดเชียงหมี🎯📌 อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ในการดำเนินโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านห้วงยาง-ภูแก่นล่อน หมู่ที่ 2 บ้านห้วยยาง ตำบลกุดเชียงหมี กว้าง 5 เมตร ยาว 2,200 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,000 ตารางเมตร ราคากลาง 10,036,504.48 บาท วงเงินสัญญา 9,985,800 บาท ผู้รับจ้าง ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สังวาลย์โชคเจริญยิ่ง🎯/📢และติดตามโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร  บ้านแก้งนาคำ ม.8 ต.กุดเชียงหมี ราคากลาง 500,743.20 บาท วงเงินสัญญา 498,000 บาท ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยวิจิตรวิศวกรรม
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

เกิดฝนตกในพื้นที่ อ.นครไทย เช้ามืด  8 มิ.ย. 2566 ทำให้น้ำป่าจากลำน้ำเฟี้ย ไหลหลากเข้าบ้านเรือนราษฎร บ้านบ่อโพธิ์ หมู่ที่ 1 ต.บ่อโพธิ์ จำนวน ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ