วันเสาร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์

โครงการ AEAN Fellowship Program : Thailand - Cambodia
20 เมษายน 2566 ศูนย์อาเซียนศึกษา นำโดย
 พระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ,รศ.ดร, ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา, ดร.สุภาพรรณ เพิ่มพูล กรรมการประจำศูนย์อาเซียนศึกษาและ ดร.ลำพอง กลมกูล นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์และนิสิตผู้เข้าร่วมโครงการ AEAN Fellowship Program : Thailand - Cambodia เข้าพบผู้บริหาร Center of Khmer Studies ณ เมืองเสียมราช ราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อหารือการทำความร่วมมือและจัดตั้งศูนย์ประสานงานและการวิจัยเชิงพื้นที้ระดับภูมิภาค โดยมี Ms. Samedy Suong, Deputy Director ให้การต้อนรับ
Center of Khmer Studies เป็นหน่วยงานที่ทำงานด้านวัฒนธรรม การศึกษาวิจัยและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมร่วมกับเครือข่ายนักวิชาการทั่วโลก โดยมีหลักสูตรและการจัดอบรมเชิงปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง
การทำความร่วมมือร่วมกับ CKS จึงเป็นการยกระดับและขยายเครือข่ายศูนย์อาเซียนศึกษานอกที่ตั้งและศูนย์ดังกล่าวจะเป็นศูนย์ประสานงานเชื่อมศิษย์เก่าและนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในประเทศกัมพูชาด้วย
การหารือดังกล่าวได้ Ms. Samedy Suong, Deputy Director กล่าวว่า มีความยินดีในการทำความร่วมมือกับศูนย์อาเซียนศึกษาด้วยทั้งสองฝ่ายมีความเข้าใจและเป้าหมายสำคัญร่วมกันคือการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของประชาชนให้เกิดทักษะสำหรับการเป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพ และเป้าหมายที่สำคัญยิ่งคือการส่งเสริมวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการจัดการที่ยั่งยืน 
ในการนี้ พระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ,รศ.ดร, กล่าวเสริมว่า ในนามมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ยออนุโมทนาขอบคุณที่ Centre of Khmer Studies ให้เกียรติต้อนรับและยินดีร่วมเป็นภาคีเครือข่ายของมหาวิทยาลัย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการหารือดังกล่าวจะนำไปสู่การประสานความร่วมมือระหว่างสองสถาบันเพื่อส่งเสริมพัฒนาการศึกษาของประชาชนในโอกาสอันใกล้นี้ 
ศูนย์อาเซียนศึกษา จะนำผลการประชุมวันนี้รายงานต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อแจ้งต่อผู้บริหารและนำเสนอแผนการจัดทำศูนย์ประสานงานและความร่วมมือ (MOU) ต่อไป
Connect with us, Connect the world.
#ASCNEXT 2023 moving to centre of the PEOPLE
Website: http://asc.mcu.ac.th
Facebook : Mcu Asean
Twitter : ascmcu
IG: ascmcu ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าว
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ