วันเสาร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

 พช.ราชบุรี ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีราชบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) ประจำปี 2566
วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 09.00  ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี
 นางธิดา กวงเมี้ย ประธานกรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีราชบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เป็นประธานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งมี นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี(ในฐานะผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น จากบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด มหาชน และ มูลนิธิสถาบันพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย) นางทศมนพร พุทธจันทรา ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นายศิลา ปุจฉาการ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และผู้ถือหุ้นบริษัทฯ เข้าร่วมการประชุม ดังกล่าว เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ปัญหาอุปสรรค และหารือแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานแผนธุรกิจประจำปี 2566 โดยมีประเด็นเนื้อหาการประชุม ดังนี้
1. ผลการดำเนินงานของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีราชบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ในรอบปีที่ผ่านมา
2. รายงานสถานะทางการเงินของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีราชบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
3. การพิจารณาแก้ไขกรรมการผู้ลงนามผูกพันบริษัท
4. การพิจารณาอนุมัติงบการเงิน และรายงานจากผู้สอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุด
5. แผนการขับเคลื่อนบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครสวรรค์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ประจำปี พ.ศ. 2566
 5.1 ด้านการเกษตร ส่งเสริม สนับสนุนการเข้าถึงปัจจัยการผลิต องค์ความรู้ การตลาด และการจัดการให้กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายการเกษตรปลอดภัย การส่งเสริมเกษตรกรให้ได้มาตรฐาน GAP
 5.2 ด้านการแปรรูป ส่งเสริมการพัฒนาสินค้า และสงเสริมช่องทางการจัดจำหน่ายแก่ผู้ประกอบการผู้ผลิตสินค้าชุมชน และผลิตภัณฑ์ OTOP วิสาหกิจชุมชน
 5.3 ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน ส่งเสริมต่อยอดการท่องเที่ยวในชุมชน และหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
6. การจัดโครงการ “สานพลัง ชม ชิม ช้อป” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก สร้างรายได้ให้ชุมชน ณ ริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนาจังหวัดราชบุรี อำเภอเมือง จัดแสดงและจำหน่ายสินค้า ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 
ในการจัดประชุมฯ ครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยเคร่งครัด

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ