วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

 จ.ราชบุรี/เทศบาลเมืองบ้านโป่งติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เทศบาลเมืองบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2566  ทั้งนี้การดำเนินงานแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านโป่ง ได้เปิดการประชุมเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ในมติที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบให้ นายอุดม เอี่ยมขจร เป็นประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านโป่ง เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการฯ ซึ่งเทศบาลเมืองบ้านโป่ง ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เพื่อเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและงบประมาณจากเงินสะสมรวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฎิบัติให่บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมี นางวันทนา มีทิพย์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อมุ่งสู่แผนพัฒนาทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องเข้ามามีส่วนร่วมประสานพลังขับเคลื่อนแนวคิดสู่ชุมชนเข้มแข็ง บ้านเมืองน่าอยู่ คุณภาพชีวิตที่ดี มี อาจารย์รัตนา รัตพรสุข ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุม และ นางศรีสมัย ชมมิ่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ต้อนรับ พร้อมกันนี้กำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น /ที่ ห้องประชุมเทศบาลเมืองบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

อมร สว่างทิพพาภรณ์/ภาพ
สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ