วันพุธที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

https://youtu.be/jzge0d594fE
           (ชุดที่ 8) 
     (คัดค้านการแก้ ม.112)
>การตั้งพรรคการเมือง 
รัฐธรรมนูญ *มาตรา 45 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมืองตามวิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 > หน้าที่ของปวงชนชาวไทย
* มาตรา 50 ( 1) พิทักษ์รักษาไว้ ซึ่ง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
>คัดค้านพรรคการเมือง หรือ
นักการเมืองที่เสนอแก้ ม.112
       .............................
...คลิปวีดีโอข่าว....
อบรมเรียนรู้รัฐธรรมนูญไทย
กับ. อ.วิชิต ดิษฐประสพ
ประธานใหญ่องค์การ(อ.ต.ร.)(อ.ต.ร.)กลุ่มพันเอก(พิเศษ)สุบรรณ แสงพันธุ์
*ผู้สื่อข่าวอาวุโส ที่ปรึกษาสำนักหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์
 มือถือ ID Line 064 516 6794
  สถานที่.ห้องประชุม B1
 อาคารรัฐสภา เกียกกาย 
กรุงเทพมหานคร
 วันที่ 5 เมษายน 2566
      ......................
>คัดค้านการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา *มาตรา 112( ม.112) และคัดค้านพรรคการเมือง หรือนักการเมืองที่จะเสนอแก้ ม. 112 
หากพรรคการเมืองหรือนักการเมืองใดเสนอแก้ *ม.112 ในรัฐสภาหลังเลือกตั้งวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ถือว่า พรรคการเมือง หรือนักการเมืองนั้น เป็นพรรคการเมือง หรือนักการเมือง ที่ ไม่จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  
   พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองที่ทรงคุณค่าในระบอบประชาธิปไตย ควรคิดหาแนวทางพัฒนาประเทศ สร้างความมั่นคงมั่งคั่ง และยั่งยืนให้กับประเทศชาติและประชาชนคนไทย และปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
          ......................
...การตั้งพรรคการเมือง...
 ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ปี2560  *มาตรา 45 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมือง ตามวิธีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
     .........................
 รัฐธรรมนูญ ปี 2560 
  *มาตรา 50 หน้าที่ของปวงชนชาวไทย มาตรา 50 (1) บุคคลมีหน้าที่ พิทักษ์รักษาไว้ ซึ่งชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข.
    ................................
 ประเทศไทยประกาศใช้รัฐธรรมนูญมาแล้ว 20 ฉบับ ฉบับปัจจุบันประกาศใช้เมื่อ วันที่ 6 เมษายน 2560 มี 279 มาตรา

  * มาตรา 6 องค์พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้ ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใดๆมิได้

>ประมวลกฎหมายอาญา 
ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท และผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

...ประมวลกฎหมายอาญา....
 * มาตรา 112 ผู้ใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี
     .................
รัฐธรรมนูญปี 2560 
 *มาตรา 32 บุคคลย่อมมีสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว เกียรติยศ ชื่อเสียง และครอบครัว การกระทำอันเป็นการละเมิด หรือกระทบต่อสิทธิของบุคคลตามวรรคหนึ่ง หรือการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าในทางใดๆจะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพียงเท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ

>ประมวลกฎหมายอาญา
  ความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา
  *มาตรา 326 ผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สาม โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง ผู้นั้นกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาท ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
      ........................
 องค์การ(อ.ต.ร.)
(อ.ต.ร.) กลุ่มพันเอก(พิเศษ)สุบรรณ
 แสงพันธุ์ 
"คัดค้านการแก้ ม.112
> ประมวลกฎหมายอาญา
 *มาตรา 112 ( ม.112) เป็นกฎหมายอาญาคุ้มครอง พระมหากษัตริย์
 องค์พระมหากษัตริย์ และรัชทายาท เป็นกฎหมายที่คุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่นเดียวกับประมวลกฎหมายอาญา *มาตรา 326 คุ้มครองประชาชนทั่วไป
> หากเราไม่ละเมิดสถาบัน ก็ไม่มีความผิดใดๆเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไป 
>หากเราไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น เราก็ไม่มีความผิดใดๆ
   ด้วยเหตุผลดังกล่าว องค์การ(อ.ต.ร.)
จึงขอคัดค้านการแก้ ม.112
  > หลังเลือกตั้ง 
วันที่ 14 พฤษภาคม 2566
 หากมีนักการเมือง หรือพรรคการเมือง หรือกลุ่ม บุคคลใดใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ แก้ไขหรือยกเลิกมาตรา 112 องค์การ(อ.ต.ร.) และประชาชนผู้จงรักภักดีต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์ จะยื่นขอคัดค้านการแก้ (ม.112)
         ............................
กระบวนการและขั้นตอนการแก้กฎหมาย ยกเลิกกฎหมาย ร่างกฎหมายในสภา มีขั้นตอนดังนี้.
.....รัฐธรรมนูญ ปี 2560 ....
 *มาตรา 133 ร่างพระราชบัญญัติ(ร่างกฎหมาย)ให้เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรก่อนและจะเสนอได้ก็แต่โดย
 ( 1 )คณะรัฐมนตรี(เป็นผู้เสนอ)
 ( 2 )สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนไม่น้อยกว่า 20 คน(เป็นผู้เสนอ)
 ( 3 )ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่า 10,000 คนเข้าชื่อเพื่อเสนอกฎหมาย (เป็นผู้เสนอ)
     .........................
หลังเลือกตั้งวันที่ 14 พฤษภาคม 2566
>หากมีพรรคการเมือง หรือนักการเมือง หรือกลุ่มบุคคล (หนึ่งหมื่นรายชื่อ) ยื่น แก้  ม.112 เข้าสภา
  >สำนักงานใหญ่องค์การ(อ.ต.ร.)และสมาชิก
(อ.ต.ร.)ทั่วประเทศจะรณรงค์ เชิญชวนคนไทยดำเนินการตาม *มาตรา 77 วรรค 2 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 
(ร้องค้านการแก้ ม. 112 ในขั้นตอนของรัฐสภา โดยดำเนินการตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560)
       ...........................
  >รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 
  *มาตรา 77 วรรคสอง
 ก่อนตรากฎหมายทุกฉบับรัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้าน และเป็นระบบรวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน และนำมาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน 
   เมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้วรัฐพึงจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่กำหนดโดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วยเพื่อพัฒนากฎหมายทุกฉบับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไป .
    ................................
ด้วยเหตุผลตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 *มาตร 77 วรรคสอง เปิดโอกาสให้ประชาชน ร่วมแสดงความคิดเห็น และคัดค้าน การแก้ ม.112 
      ..............................
สำนักงานใหญ่องค์การ(อ.ต.ร.)
จะรวบรวมรายชื่อสมาชิก(อ.ต.ร.)ทั่วประเทศและประชาชนทั่วไปที่จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ได้รายชื่อ 100,000 รายชื่อ(หนึ่งแสนรายชื่อ) เพื่อยื่นคัดค้านการแก้ ม.112
( ขั้นตอนในการพิจารณาของรัฐสภา )
* สำนักงานใหญ่องค์การ(อ.ต.ร .) 
จะติดตามกรณีแก้ ม.112
อย่าง ใกล้ชิด และจะแจ้งให้ประชาชนคนไทยผู้จงรักภักดีต่อสถาบันทราบเป็นระยะ เพื่อช่วยกันปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้อยู่คู่คนไทย ตลอดไป.
        ........................
อ.วิชิต ดิษฐประสพ
 ประธานใหญ่องค์การ(อ.ต.ร.).....บรรยาย
มือถือ ID Line 064-516-6794
 วันที่ 5 เมษายน 2566
สถานที่.ห้องประชุม B1 
อาคารรัฐสภา เกียกกาย
กรุงเทพมหานคร
   ................
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สภท. จัดประชุมสัญจรประจำเดือนครั้งที่ 4/2566 พร้อมร่วมงาน "อัญเชิญพระสยามเทวาธิราชขึ้นบนบุษบก" ในพื้นที่สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยฯ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ สภท. จัดประชุมสัญจรประจำเดือนครั้งที่ 4/2566 พร้อมร่วมงาน "อัญเชิญพระสยามเทวาธิราชขึ้นบนบุษบก" ในพื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ