วันศุกร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

https://youtu.be/9ROOWFMyP6Y
 รายการเกาะติดสภาตามดูผู้แทน กับ
 อ.วิชิต ดิษฐประสพ และคณะเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ ณ ห้อง B1 อาคารรัฐสภา เกียกกาย
 กรุงเทพมหานคร
วันที่ 5 เมษายน 2566
      (ตอนที่ 1)
 อ.วิชิต ดิษฐประสพ 
เสนอแนวทาง ในการแก้ปัญหาของกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบต่างๆ ของทางราชการ ที่ซ้ำซ้อน ควรมีการยกเลิก หรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจำเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิต หรือการประกอบอาชีพของประชาชน 
   ควรพิจารณายกเลิกแก้ไขปรับปรุง กฎหมาย ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศชาติและประชาชนคนไทย
 โดยดำเนินการตามรัฐธรรมนูญ ปี 2560 *มาตรา 77 และ มาตรา 133
......ตัวอย่าง.....
การแก้ปัญหาเรื่องคนอยู่กับป่า เช่น
ประชาชนอยู่ที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ที่ราชพัสดุ หรือที่หลวงอื่นๆ ซึ่งประชาชนอยู่มาก่อนที่จะประกาศป่าสงวน หรือที่ราชพัสดุหรือที่หลวงอื่นๆ
การแก้ปัญหาจึงมีความจำเป็นต้องตรากฎหมาย ยกเลิกกฎหมายปรับปรุงกฎหมายที่ไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน เช่น 
*พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติพ.ศ 2562 
แก้ปัญหาประชาชนอยู่ในป่าสงวนแห่งชาติ ที่ราชพัสดุ หรือที่ดินอื่นๆ ที่รัฐเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ แต่ประชาชนมีอยู่ก่อนแล้ว เป็นต้น.
      ..............................
         (ตอนที่2)
   สัมมนากลุ่มย่อย
"ส่งเสริมเกษตรกรไทย ครัวไทย สู่ครัวโลก"
โดย อ.วิชิต ดิษฐประสพ
 อบรมเรียนรู้รัฐธรรมนูญไทยที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน  เช่น
 *มาตรา 1,2, 3, 4 ,5, 6 ,43 , 63,72,73,77, 78 เป็นต้น.
  รัฐธรรมนูญ (มาตรา 43) 
บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ ดังนี้ .
*มาตรา43  (1) อนุรักษ์ ฟื้นฟู หรือส่งเสริมภูมิปัญญาศิลปะวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีดีงามทั้งของท้องถิ่นและของชาติ 
* มาตรา 43 (2) จัดการบำรุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล และยั่งยืนตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ 
 * มาตรา43 (3)เข้าชื่อกันเพื่อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐให้ดำเนินการใดอันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน หรือชุมชน หรืองดเว้นการดำเนินการใดอันจะกระทบต่อความเป็นอยู่อย่างสงบสุขของประชาชน หรือชุมชนและรับแจ้งผลการพิจารณาโดยเร็วทั้งนี้หน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาข้อเสนอแนะนั้นโดยให้ประชาชนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพิจารณาด้วยตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ
 *มาตรา 43 (4) จัดให้มีระบบสวัสดิการของชุมชน
  สิทธิของบุคคลและชุมชนตามวรรคหนึ่งหมายรวมถึงสิทธิที่จะรวมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือรัฐในการดำเนินการดังกล่าวด้วย
     ..............................
 รัฐธรรมนูญ(มาตรา73)
*มาตรา73 รัฐพึงจัดให้มีมาตรการหรือกลไกที่ช่วยเกษตรกรประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ผลผลิตที่มีปริมาณและคุณภาพสูงมีความปลอดภัยโดยใช้ต้นทุนต่ำ และสามารถแข่งขันในตลาดได้ และพึงช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากไร้ให้มีที่ทำกินโดยการปฏิรูปที่ดินหรือวิธีอื่นใด.
 (พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ 2562)
     ...................................
>ประเทศไทยเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติและเป็นแหล่งเพาะปลูกพืชผล ทางการเกษตร พร้อมเป็นแหล่งอาหาร "ครัวไทย สู่ครัวโลก" มีพืชผลทางการเกษตรเพียงพอในการบริโภคภายในประเทศและจำหน่ายต่างประเทศ .
....ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น 
ทีมงานคณะทำงานด้านวิชาการ วิสาหกิจชุมชนต่างๆ โดยการนำของ อ.วิชิต ดิษฐประสพ จึงมีการรวมกลุ่มนักวิชาการด้านการเกษตร ด้านการค้า การลงทุนระหว่างประเทศ เพื่อสนับสนุน และ
"ส่งเสริมเกษตรกรไทย ครัวไทย สู่ครัวโลก"
สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน ให้กับเกษตรกรไทยและประเทศชาติ
 และขอส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนและสนับสนุนส่งเสริม เกษตรกรไทยให้สามารถนำสินค้าเกษตรไทยแข่งขันในตลาดโลกโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง 
...เกษตรกร...
>เป็นผู้ผลิต
>เป็นผู้จำหน่าย
> เป็นผู้ค้าทั้งในและต่างประเทศ 
โดยผ่านกลไกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ดำเนินการถูกต้องตามพระราชบัญญัติวิสาหกิจชุมชน.
     .................................
อาศัยสิทธิเสรีภาพตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ปี 2560 
 *มาตรา 25,26,27,28,29,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42, 43, 46,47,50, 63,71,72, 73,75,77,78 และมาตราอื่นของรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง จึงรวมตัวกันจัดทำโครงการ "ครัวไทย สู่ครัวโลก"
 เพื่อสร้างอาชีพเกษตรกรไทยให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ให้กับเกษตรกรไทย โดยได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายทุกประการ 
(กรุณาอย่าลงเชื่อบุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่แอบอ้างเป็นคณะทำงาน
"ครัวไทย สู่ครัวโลก" ที่แสวงหาผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ มีข้อสงสัย สอบถามสายด่วน " ครัวไทย สู่ครัวโลก" โทร. 02-561-4502 
มือถือ 064-516-6794

(เพื่อป้องกันมิให้มีบุคคล หรือกลุ่มบุคคลแสวงหาผลประโยชน์ในนามกลุ่ม"ครัวไทย สู่ครัวโลก" สำนักงานใหญ่องค์การ(อ.ต.ร.) ซึ่งเป็นสำนักงานที่ปรึกษาทางกฎหมาย จะแจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลที่แอบอ้างแสวงหาผลประโยชน์ ในรูปแบบต่างๆ จนถึงที่สุด จะไม่มีการยอมความใดๆทั้งสิ้น
    จึงแจ้งเพื่อทราบโดยทั่วกัน
        อ.วิชิต ดิษฐประสพ
ประธานใหญ่องค์การ(อ.ต.ร.)
(อ.ต.ร.)กลุ่มพันเอก(พิเศษ)สุบรรณ
แสงพันธุ์
 *ผู้สื่อข่าวอาวุโสหนังสือพิมพ์ทันใจ
นิวส์ อินไซด์ทีวี  TT TV ทีวีออนไลน์ 
*ที่ปรึกษากฎหมายสำนัก หนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์
*ผู้อำนวยการโครงการ
"ครัวไทย สู่ครัวโลก"
มือถือ ID Line 064-516-6794
>อดีต.ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะอนุกรรมาธิการ เพื่อพิจารณาศึกษาจัดทำ ติดตาม การบริหารงบประมาณกลุ่มลุ่มน้ำโขง เลย ชี มูล
สงคราม หนองหาร และพิจารณาปัญหาเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมามาธิการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน(สภาผู้แทนราษฎร)
>อดีต.ผู้ปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภา ปี2562-ปี2565
      .................
วันที่ 5 เมษายน 2566
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม “ชาวรพจ. เติมบุญ เติมสุข ทำบุญตักบาตรวันวิสาขบูชา”  วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 นพ....

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ