วันศุกร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

มุกดาหาร รองเสนาธิการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ตรวจติดตามแผนโครงการ นพค 24
       มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 66  พันเอก สันทัศน์ ชำนาญเวช ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 24 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  ให้การต้อนรับ พล.ต. จตุรภัทร วงศ์ศรีเผือก รองเสนาธิการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  และคณะในโอกาสเดินทางมาติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารและจังหวัดนครพนม พร้อมบรรยายสรุปแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 24 ได้รับการอนุมัติแผนงาน/โครงการ จำนวน 49 โครงการ ดังนี้
          สำหรับโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 24 ได้รับการอนุมัติแผนงานโครงการ จำนวน 49 โครงการ ดังนี้ 
          1. งานก่อสร้างเส้นทางคมนาคม จำนวน 20 โครงการ ประกอบด้วย งบปกติ จำนวน 5 โครงการ งบสนับสนุนกองกำลัง จำนวน 3 โครงการ งบเพิ่มเติมงานซ่อมทางผิวจราจรลูกรัง จำนวน 12 โครงการ
          2. งานจัดหาน้ำกินน้ำใช้ จำนวน 22 โครงการ ได้แก่ งบปกติ จำนวน 7 โครงการ งานก่อสร้างอาคารบริการน้ำดื่มระบบ RO. จำนวน 4 โครงการ งานก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาสำเร็จรูป 5 ลบ.ม./ชม. จำนวน 1 โครงการ งานก่อสร้างหอถังสูงความจุ 10 ลูกบาศก์ จำนวน 1 โครงการ งบสนับสนุนกองกำลัง งานขุดลอกลำน้ำเดิม จำนวน 1 โครงการ งบเพิ่มเติม งานขุดลอกลำน้ำเดิม จำนวน 9 โครงการ ดำเนินการในพื้นที่ ตำบลผึ่งแดด จำนวน 4 โครงการ ในพื้นที่ ตำบลดงมอน จำนวน 4 โครงการ และ พื้นที่ตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 1 โครงการ และงานติดตั้งถังบรรจุน้ำพีอี ชนิด เอลิเซอร์ ขนาดความจุ 3,000 ลิตร พร้อมขาตั้งและรางสังกะสี จำนวน 5 โครงการ
          3. งานพัฒนาช่วยเหลือประชาชน จำนวน 5 โครงการ ประกอบด้วย งานส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำนวน 3 กลุ่ม ในพื้นที่ตำบลผึ่งแดด จำนวน 2 กลุ่ม และ ตำบลดงมอน จำนวน 1 กลุ่มและ ส่งเสริมการเลี้ยงสุกรพื้นเมือง จำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่ บ้านหนองแล้ง ตำบลผึ่งแดด จำนวน 1 กลุ่ม และ บ้านดอนสวรรค์ ตำบลดงมอน จำนวน 1 กลุ่ม
          4. งานเกษตรผสมผสาน จำนวน 2 โครงการ เกษตรกร 15 ราย ดำเนินการขุดสระเก็บน้ำในไร่ นา จำนวน 13 สระ พร้อมโครงการประกอบ เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ ในพื้นที่ตำบลผึ่งแดด จำนวน 6 ราย ตำบลดงมอน จำนวน 9 ราย
          หลังจากนั้นได้จัดกำลังพลชุดปฏิบัติงาน นำคณะชุดตรวจเข้าตรวจตามแผนงานโครงการ เพื่อประเมินผลผลิตจากการปฏิบัติของแต่ละโครงการ ตามมาตรฐานงานก่อสร้างของกองการช่าง หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ สำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในพื้นที่
      และในวันเดียวกัน พันเอก สันทัศน์ ชำนาญเวช ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 24 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดชุดหน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต ออกติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาช่วยเหลือประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566  โดยให้คำแนะนำในการทำน้ำหมักชีวภาพด้วยเปลือกสับปะรด เพื่อใช้
ในกระบวนการย่อยสลายและลดกลิ่นเหม็นจากมูลสุกร ให้สามารถลดค่าใช้จ่ายและลดต้นทุนในการผลิตให้แก่
กลุ่มเลี้ยงสุกรพื้นเมือง บ้านดอนสวรรค์ หมู่ 2 ตำบลดงมอน อ.เมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร พร้อมกับฉีดยาให้กับลูกสุกร เพื่อป้องกันโรคโลหิตจางในลูกสุกรแรกเกิด ให้แก่กลุ่มเลี้ยงสุกรพื้นเมือง บ้านหนองแล้ง หมู่ 10 ตำบลผึ่งแดด อ.เมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

ไกรสมุทร  นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177
 สมาคมเครือข่ายผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนนานาชาติ                           สนับสนุนโดย                       
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

17 กรกฎาคม 2567  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการวิจัยแก่บุคลากร ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 - 19 กรกฎาค...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ