วันอังคารที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

กองทัพเรือ พร้อมสนับสนุนการหาเสียงเลือกตั้งในค่ายทหาร และรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง 
     โฆษกกองทัพเรือเผย กองทัพเรือพร้อมสนับสนุนการหาเสียงเลือกตั้งในค่ายทหาร ยืนยันเปิดโอกาสให้ทุกพรรคเข้ามาหาเสียง พร้อมสนับสนุนรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง เพื่อดำรงไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
     วันนี้ (18 เมษายน 2566)  พลเรือเอก ปกครอง มนธาตุผลิน โฆษกกองทัพเรือ กล่าวถึงแนวทางของกองทัพเรือ ในการสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ 2566 ว่า กองทัพเรือ มีแนวทางที่ชัดเจนที่เขียนไว้ในเรื่องการสนับสนุนการเลือกตั้ง ทั้งนี้เป็นไปตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ปี 2549 และมติคณะรัฐมนตรีปี 2562 ที่เกี่ยวกับการสนับสนุนสถานที่หาเสียงและเลือกตั้ง การจัดสถานที่ติดตั้งป้ายหาเสียง  
    ในส่วนการขอเข้ามาหาเสียงในหน่วยทหารสามารถทำได้ เพราะเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน ทุกพรรคการเมือง ซึ่งกองทัพเรือ ได้ให้ความสำคัญกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในครั้งนี้เป็นอย่างมาก โดยได้มีการออกแนวทางเพื่อ ให้การสนับสนุน ตลอดจนสร้างการรับรู้ให้แก่กำลังพล ทั้งในเรื่องของสาระสำคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหน้าที่และการปฏิบัติตนในฐานะประชาชน และข้าราชการ
     สำหรับ ในส่วนของแนวทางการพิจารณาสำหรับ การขอเข้าหาเสียงของพรรคการเมืองต่างๆ ในหน่วยของกองทัพเรือนั้น ได้มีการสั่งการให้หน่วยต่างๆ ให้การสนับสนุนการขอเข้าหาเสียงของพรรคการเมือง ที่มีการขออนุญาตเข้ามาโดยเท่าเทียมกัน แบบรวมการครั้งเดียว พร้อมทั้งเชิญ กกต.ประจำพื้นที่เข้าร่วมสังเกตการณ์ ในการเข้ามาหาเสียงของพรรคการเมืองด้วยทุกครั้ง  
     โฆษกกองทัพเรือ กล่าวต่ออีกว่า การสนับสนุนพื้นที่ของหน่วยในการปราศรัยหาเสียง/การปิดประกาศของผู้สมัคร จะคำนึงถึงความโปร่งใส เท่าเทียม และเป็นกลาง โดยกำหนดพื้นที่ส่วนกลางสำหรับดำเนินกิจกรรม อาทิ พื้นที่ตลาดหรือภัณฑุปกรณ์ภายในหน่วย หรือสถานที่ภายในหน่วยที่มีความเหมาะสม โดยให้เป็นไปตามประกาศของ สำนักงาน กกต. ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องทำเรื่องขออนุญาตก่อน จากนั้นให้หน่วยแจ้งไปยังสำนักงาน กกต.ประจำจังหวัด เพื่อประกาศให้ผู้สมัครแต่ละพรรคและผู้สมัครอิสระ เข้ามาหาเสียงในวันเวลาเดียวกัน
    ทั้งนี้ พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้เน้นย้ำกำลังพลให้วางตัวเป็นกลางทางการเมือง พร้อมทั้งเปิดกว้างให้ทุกคนมีสิทธิในการตัดสินใจของตัวเอง และหากพบว่ากำลังพลนายใดเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการเลือกตั้ง หรือการดำเนินการในส่วนบุคคล ที่ทำให้การเลือกตั้งไม่เป็นไปตามความยุติธรรม จะมีอัตราโทษตามกฎหมายอยู่แล้ว ถ้าพบว่ามีความผิดจริง นอกเหนือจากนี้ หากพบว่าผิดจากระเบียบของกองทัพ ก็จะมีโทษทางวินัยของกองทัพตามไปด้วย  
    โฆษกกองทัพเรือ กล่าวว่า กองทัพเรือ ดำรงความเป็นกลางทางการเมือง ยึดหลักสามัคคี ไม่ขัดแย้ง เป็นทหารอาชีพ พร้อมทำงานและสนับสนุนรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน เพื่อดำรงไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645

สำนักงานโฆษกกองทัพเรือ
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ