วันศุกร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์

พิษณุโลก วันที่ 28 เมษายน 2566 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
 พร้อมด้วยนายนฤภพ ลิมปะพันธุ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคเหนือ ภายใต้หัวข้อ การปรับตัวของ อบจ. ในยุค Disruption ณ ห้องประชุม UBoo2 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมมปญฺโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา มีสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการอบรม
โดยรับฟังการบรรยาย หัวข้อ การเปลี่ยนแปลงในยุค Disruption และผลกระทบต่อการขับเคลื่อน อบจ. โดย ศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และการเสวนาภายใต้หัวข้อ การขับเคลื่อน อบจ. ในยุค Disruption และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมหลังผลกระทบ มีนายอัครา พรหมเผ่า นายก อบจ.พะเยา นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายก อบจ.พิษณุโลก นายพิชัย เลิศพงส์อดิศร นายก อบจ.เชียงใหม่ และ ผ.ศ.อุดม งามเมืองสกุล คณะบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเสวนาในครั้งนี้ มีการสัมมนาเชิงวิชาการในระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2566                 ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม “ชาวรพจ. เติมบุญ เติมสุข ทำบุญตักบาตรวันวิสาขบูชา”  วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 นพ....

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ