วันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ผู้ตรวจการแผ่นดินจัดงานสัมมนาโครงการ “ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ครั้งที่ 50” จังหวัดสุพรรณบุรี
       30 พฤษภาคม 2566 ผู้ตรวจการแผ่นดินจัดงานสัมมนาโครงการ “ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ครั้งที่ 50” ระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อบูรณาการแนวทางการดำเนินงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและประชาชน ณ โรงแรมสองพันบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
          นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่า ผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญมีหน้าที่และอำนาจในการแสวงหาข้อเท็จจริงจากคำร้องเรียนของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ และจากการหยิบยกเรื่องที่เห็นว่าส่งผลกระทบต่อสาธารณชนมาพิจารณาหาแนวทางแก้ไข เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของประชาชนที่อาจได้รับความเดือดร้อนเสียหายหรือความไม่เป็นธรรมจากการกระทำของหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงเป็นหน่วยกลางในการเชื่อมประสานความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชนกับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งการลงพื้นที่จัดสัมมนาผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชนในครั้งนี้ มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจถึงหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินแก่ผู้แทนส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น สื่อมวลชน และประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี โดยเฉพาะหน่วยงานและผู้นำท้องถิ่นที่จะสามารถเป็นกระบอกเสียงแก่คนในพื้นที่ เพื่อใช้สิทธิที่พึงมีตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2566 โดยในวันแรกเป็นงานสัมมนาใหญ่จัดขึ้น ณ ห้องกาลพฤกษ์แกรนด์ โรงแรมสองพันบุรี เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. มีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้เข้าร่วมสัมมนา จากนั้นเป็นการบรรยายเรื่อง “หน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน” โดย นายทรงศัก สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ต่อด้วยเรื่อง “ตัวอย่างเรื่องร้องเรียนอันเป็นประโยชน์ต่อประชาชน” โดย นายทิฆัมพร ยะลา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และเรื่อง “ช่องทางการร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินผ่านสื่อดิจิทัลต่าง ๆ ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน” โดยสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต่อมาในช่วงบ่าย มีการเสวนา “ผู้ตรวจการแผ่นดินพบสื่อมวลชน” ในหัวข้อ “ผู้ตรวจการแผ่นดิน : สื่อมวลชน กลไกเพื่อสิทธิของประชาชน” และการเสวนา หัวข้อ “หน้าที่และอำนาจขององค์กรตามรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2560” โดยผู้แทนจากองค์กรตามรัฐธรรมนูญ  ได้แก่ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (สผผ.), สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.),  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.), สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.), สำนักงานศาลปกครอง และสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีผู้แทนจากส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น นักวิชาการ ผู้แทนจากองค์กรเอกชน สื่อมวลชน และประชาชนจากจังหวัดสุพรรณบุรี กว่า 500 คน เข้าร่วมงาน 
ทั้งนี้ ในบริเวณงานสัมมนา ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ร่วมกับ 7 องค์กร ได้แก่ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานศาลปกครอง ปปช. สำนักคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของแต่ละองค์กรและให้บริการปรึกษาข้อกฎหมายแก่ประชาชน
นายสมศักดิ์ กล่าวต่อว่า สำหรับกิจกรรมในวันที่ 31 พฤษภาคมนั้น จัดขึ้น ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ขยายผลสู่ระดับเยาวชนให้มีพื้นฐานด้านกฎหมายเกี่ยวกับการรักษาสิทธิอันพึงมี และการเข้าถึงความเป็นธรรมผ่านผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยมีการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน ช่องทางการร้องเรียน และวิธีการเขียนเรื่องร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินให้แก่คณะครูอาจารย์และนักเรียนชั้นมัธยมปลายกว่า 500 คน พร้อมจัดการแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดินของตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมปลายจาก 7 โรงเรียนในจังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งนี้ น้อง ๆ นักเรียนจะได้รับทุนการศึกษาและประกาศนียบัตรจากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินด้วย
    “กิจกรรมที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง คือ ผู้ตรวจการแผ่นดินยังได้จัดรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ (Mobile Unit) มาออกหน่วยบริการรับเรื่องร้องเรียนและให้คำปรึกษาปัญหาด้านกฎหมาย ตลอดจนจัดกิจกรรมสันทนาการบอกเล่าความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดินอันเป็นประโยชน์แก่พี่น้องชาวจังหวัดสุพรรณบุรีอีกด้วย จึงขอเชิญชวนทุกท่านไปร่วมกิจกรรมหรือไปยื่นเรื่องร้องเรียนได้ที่รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ (Mobile Unit) ซึ่งจะจอดให้บริการในวันที่ 31 พฤกษาคม 2566 เวลา 11.00 – 15.30 น. ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี แต่หากท่านไม่สามารถเดินทางไปยังสถานที่ดังกล่าวได้ สามารถส่งเรื่องร้องเรียนมายังช่องทางต่าง ๆ ของสำนักงานได้ ทั้งทางไปรษณีย์ถึงสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 หรือโทรศัพท์สายด่วน 1676 (โทรฟรีทั่วประเทศ) ทางอินเทอร์เน็ตที่ www.ombudsman.go.th ทางโทรศัพท์สมาร์ทโฟนผ่านแอปพลิเคชัน“ผู้ตรวจการแผ่นดิน” และแอปพลิเคชันไลน์ (ID Line : @ombudsman) ซึ่งการร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินนั้น ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น” นายสมศักดิ์ กล่าว
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ สน.ชนะสงคราม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ  ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567  ณ สน.ชนะสงคราม  วั...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ