วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

พช ราชบุรี ลงพื้นที่คัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2566 
วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม  2566 ณ พื้นที่อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด โครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2566 โดยมี นายณัฎฐิพล วงศ์เมธี ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นายปฏิพัทธ์ พวงแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางสาวภัทรลภา สุริโย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางนิตยา มะลิขาว ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด  และผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการกองทุนฯ เป็นคณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2566 ร่วมพิจารณาคัดเลือก ณ พื้นที่อำเภอเมืองราชบุรี โดยได้รับการอำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมจากนางเรณู จึงเจริญ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเมืองราชบุรี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองราชบุรี 
ซึ่งในวันนี้ คณะกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมคัดเลือก จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
แห่งที่ 1 ณ ที่ทำการคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลเขาแร้ง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
– คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลเขาแร้ง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
แห่งที่ 2 ณ ที่ทำการกลุ่มพัฒนาอาชีพทอผ้าจกบ้านคูบัว หมู่ที่ 4 บ้านใต้ ตำบลกรับใหญ่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
- กลุ่มพัฒนาอาชีพทอผ้าจกบ้านคูบัว หมู่ที่ 4 บ้านใต้ ตำบลกรับใหญ่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
แห่งที่ 3 ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
- สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
 สำหรับการดำเนินโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สตรีได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถเป็นแบบอย่างได้ และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่
โดยมีเป้าหมายเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 3 ประเภท ประกอบด้วย
1. สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ดีเด่น 
2. คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาลตำบล ดีเด่น 
3. กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
โดยจังหวัดพิจารณาคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ทั้ง 3 ประเภท ตามแนวทางการคัดเลือกให้เหลือประเภทละ 1 รางวัล เพื่อเป็นตัวแทนระดับจังหวัดในการเข้ารับการคัดเลือกในระดับเขตตรวจราชการเป็นลำดับต่อไป
สำหรับการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นกลไกที่สำคัญและมีผลต่อสตรีในระดับพื้นที่ชุมชนในทุกๆ จังหวัดในประเทศเป็นอย่างมาก เนื่องจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้มีส่วนช่วยเหลือสตรี ในด้านต่างๆ อาทิ เช่น การส่งเสริมศักยภาพสตรี รวมถึงมุ่งลดผลกระทบจากปัญหาสตรีที่ถูกกระทำจากความรุนแรงในครอบครัวหรือการขาดโอกาสในสังคม และช่วยลดปัญหาการว่างงาน ซึ่งเป็นปัญหาโดยตรงที่เกิดขึ้นกับสตรีในสังคมทุกวันนี้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรียังเป็นแหล่งทุน หรือเงินกู้ยืมดอกเบี้ยต่ำ เพื่อให้สตรีนำไปประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ หรือพัฒนาอาชีพ ตามวัตถุประสงค์ของสตรี โดยการรวมกลุ่มของสตรี กองทุนพัฒนาบทบาทสตรียังช่วยเป็นสื่อกลางในการประสานงานเพื่อขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม เพื่อให้เกิดประโยชน์และสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มของสตรีเอง พร้อมเกิดการสร้างเครือข่ายของกลุ่มสตรี โดยเริ่มต้นจากความต้องการของสตรี บริหารจัดการด้วยสตรี สตรีมีความสุข และสตรีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นที่ยอมรับจากสังคมในความรู้ความสามารถของสตรี ต่อไป

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

ประชุมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต กรุงเทพกลาง และกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ ประชุมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต กรุงเทพกลาง และกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ วันพุธที่ 12 มิ.ย. 67 ท่...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ