วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

มุกดาหาร ผู้ว่าพาเกี่ยวข้าว เนื่องในวันฉัตรมงคล
มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2566 ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นำเครือข่ายโคกหนองนา และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรม เกี่ยวข้าวสามัคคี ทำดีเฉลิมพระเกียรติ ที่แปลง“นาหลังจวน”  โดยมี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ร่วมกิจกรรม ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร 
นายวรญาณ  บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร  ยังได้ร่วมกิจกรรมเสวนา “น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร โดยมีพระราชรัตนโมลี เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร ผู้ว่าราชการจังหวัดและพัฒนาการจังหวัดร่วมเสวนา เพื่อถอดบทเรียนจากแปลงนาหลังจวนฯ ให้เครือข่ายโคกหนองนาได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ส่วนราชการได้นำไปประยุกต์ทำในพื้นที่ตามความเหมาะสม 
สำหรับการเกี่ยวข้าว เต็มไปด้วยความสุข ในพื้นที่เก็บเกี่ยว เกือบ 2 งาน ได้ผลิต 250 กิโลกลัม ซึ่งเป็นข้าวอินทรีย์  ที่ทำนอกฤดูกาล โดยนำน้ำจากแม่น้ำโขงมาใช้ด้วยพลังแสงอาทิตย์ ทำให้ข้าวได้ผลผลิตดี 
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารกล่าวว่า การทำนา และปลูกผักหลังจวนเพื่อต้องการให้เป็นพื้นที่ต้นแบบในการบริหารจัดการน้ำเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับประชาชนได้เข้ามาศึกษาและเป็นแบบอย่างแก่ข้าราชการได้ดำรงชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนได้มีความมั่นคงทางอาหารสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข

ไกรสมุทร  นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดกิจกรรมฝึกอาชีพสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ รพจ. "ศิลปะประดิษฐทำพวงกุญแจ" วิทยากรโด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ