วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ร้อยเอ็ด-ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด รณรงค์เปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัย วิถีเด็กไทยในศดวรรพที่ 21
        วันที่ 15 ธันวาคม 2566  นางพิมพิกา  ศรีเกื้อกลิ่น  รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิด
โครงการเปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัย สู่วิถีเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีคณะผู้บริหาร นักวิชาการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธี
    นางพิมพิกา  ศรีเกื้อกลิ่น  รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า  จากสภาพปัญหาเชิงพฤติกรรมของนักเรียนและนักศึกษาที่ผ่านมาพบว่า ภาพรวมของปัญหาความขัดแยังและการทะเลาะวิวาทซึ่งส่งผลเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินส่วนใหญ่ในบริบททางสังคมของเยาวชนมักเกิดในช่วงเวลาต้นของการเบิดภาคเรียน กระทรวงศึกษาธิการจึงจำเป็นที่จะต้องดำเนินการป้องกันและแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและดูแลนักเรียนและนักศึกษาให้มีสวัสดิภาพความปลอดภัยในทุกมิติ มีความพร้อมต่อการเปิดภาคเรียนไต้อย่างผาสุก สามารถพัฒนาสมรรถนะที่สำคัญจำเป็นในคตวรรษที่21 อันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมให้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมต่อไป เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน และคุ้มครองดูแลช่วยเหลือความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในช่วงเปิดภาคการศึกษาให้มีความปลอดภัยในทุกมิติ และสร้างขวัญกำลังใจ ความเชื่อมั่น ให้กับนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และประชาชนทั่วไปในช่วงเปิดภาคเรียนได้อย่างปลอดภัยและมีคุณภาพ
           กิจกรรมในครั้งนี้ ศูนย์ความปลอดภัยของหน่วยงานในสังกัด ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และ MOE Safety Center ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมโดยมีแนวทางและรูปแบบการดำเนินการร่วมกันของหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในการแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ร่วมกันผ่านขบวนรถ
คาราวาน เพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในแต่ละพื้นที่มุ่งให้
ความสำคัญในการดูแล ป้องกัน และส่งเสริมให้นักเรียนและนักศึกษาไต้รับการ
ดูแลด้านความปลอตภัยและมีขวัญกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนช่วงเปิดภาคเรียน
อย่างอบอุ่นใจทั้งในและนอกสถานศึกษาของแต่ละชุมชนพื้นที่ทั่วประเทศ
///
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ 
ชาติ มหาชน ศูนย์ข่าวทีวีประชาชนออนไลน์/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ สน.ชนะสงคราม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ  ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567  ณ สน.ชนะสงคราม  วั...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ