วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ร้อยเอ็ด-จัดอบรม “พระบริบาลภิกษุไข้” ประจำวัด 1 วัด 1 รูปทั่วไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ฉลองพระชนมายุครบ 8 รอบ (96พรรษา)  

   
     วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.30 น. พระราชพรมจริยคุณ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการอบรม “พระบริบาลภิกษุไข้” ประจำวัด 1 วัด 1 รูปทั่วไทย ณ วัดบ้านอ้น ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี พระเทพวชิรวิมล เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด (ธ) พร้อมด้วย ดร.ศิราณี อิ่มน้ำขาว ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม นางสาววิภาดา รัตนโรจนา ประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด ภาคส่วนราชการ และพระภิกษุที่รับการอบรม เข้าร่วม
     สำหรับการอบรมดังกล่าวฯ เป็นการฝึกรุ่นที่ 2 มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย พระภิกษุจากวัดในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดทั้งมหานิกายและธรรมยุต จำนวน 120 รูป โดยจัดระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2566 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ฉลองพระชนมายุ 8 รอบ (96พรรษา) เป็นประการสำคัญ และมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญอีกประการ คือมุ่งหวังให้พระภิกษุที่เข้ารับการอบรมมีองค์ความรู้และทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค พระภิกษุที่เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะในการบริบาลพระภิกษุไข้ ได้อย่างถูกต้องตามหลักธรรมวินัย
     นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมให้พระภิกษุมีบทบาทในการเป็นผู้นำด้านสุขภาวะของชุมชนและสังคม อันจะส่งผลให้มีการให้ความสำคัญต่อการดูแลสุขภาพพระภิกษุในสังคมไทยปรากฏขึ้นตามลำดับ และส่งเสริมให้อาจารย์บุคลากร และนักศึกษา ของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ได้มีส่วนร่วมในการนำองค์ความรู้ไปถ่ายทอดให้พระภิกษุกลุ่มเป้าหมายในการอบรมในครั้งนี้ โดยมีความคาดหวังให้มี แกนนำ “พระบริบาลภิกษุไข้” ที่สามารถดูแลพระภิกษุอาพาธ ให้การสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค สามารถช่วยเหลือดูแล ปฐมพยาบาล ช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นได้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของพระภิกษุ ทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับถ่ายทอดแก่ชุมชน และดำรงตนเป็นตัวอย่างที่ดีด้านสุขภาพ ต่อไป
///
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ 
ชาติ มหาชน ศูนย์ข่าวทีวีประชาชนออนไลน์/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดกิจกรรมฝึกอาชีพสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ รพจ. "ศิลปะประดิษฐทำพวงกุญแจ" วิทยากรโด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ