วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

นักศึกษา ม.มหิดล   วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดทำป้ายภาษาอังกฤษ แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว “ปางอุ๋ง ไทรโยค” ส่งมอบให้กับชุมชน เพื่อเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สามารถบริการนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้
-----------------------------------
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566  ที่ผ่านมา  อาจารย์ ดร.นิธิมา สุทะพินธ์   อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  พร้อมด้วยนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล  วิทยาเขตกาญจนบุรี   จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย  นายภูธดา สีแก้วน้ำใส, นางสาวปุณฑิตา อินทรวาส  และนางสาวมนัสวี วชิรแพทย์  ได้ดำเนินการส่งมอบป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว “ปางอุ๋ง ไทรโยค” ด้วยข้อความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ให้กับหมู่บ้านสามัคคีธรรม ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี  เพื่อใช้ประโยชน์ในการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ให้กับชาวต่างชาติ โดยได้รับเกียรติจากคุณฉลวย  มะเจียกจร  เป็นผู้แทนชุมชนในการรับมอบป้ายดังกล่าว 
สำหรับการจัดทำ ป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว “ปางอุ๋ง ไทรโยค”  ข้อความภาษาอังกฤษ -ไทย  ให้กับชุมชน ได้รับการเปิดเผย จากอาจารย์ ดร.นิธิมา สุทะพินธ์ (อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ) ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  และเป็นอาจารย์ผู้สอนรายวิชา KABA373 English for Tourism and Service Industry (ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ) ได้กล่าวถึง ความเป็นมาว่า   
“นักศึกษาในรายวิชาดังกล่าว ได้ลงพื้นที่หารือกับผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชน และรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารให้บริการกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ  พบว่า ไม่มีบุคลากรในชุมชนที่จะสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษกับนักท่องเที่ยวได้   และหากมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เดินทางเข้ามา  ก็จะต้องมีล่ามเดินทางมาด้วยเท่านั้น”  
 ซึ่งหลังจากรับทราบปัญหาดังกล่าว  นักศึกษาจึงลงมติ กันว่า จะช่วยสนับสนุนชุมชนด้วยการ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบ ข้อความภาษาไทย-อังกฤษ ให้กับ แหล่งท่องเที่ยว “ปางอุ๋ง ไทรโยค “ เช่น ป้ายข้อมูลประวัติ  ป้ายข้อกำหนดในการใช้บริการของนักท่องเที่ยว ป้ายบอกสถานที่ และป้ายสัญญาณ  รวมทั้งจัดทำคลิปวิดีโอภาษาอังกฤษ สำหรับไว้ให้ชุมชน เปิดเพื่อกล่าวต้อนรับ และแนะนำข้อมูลสำหรับ ในแหล่งท่องเที่ยว และส่งมอบให้แก่ชุมชนไว้ใช้สื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ภายใต้การให้คำแนะนำของอาจารย์ผู้สอน 
ซึ่งนักศึกษาได้ร่วมออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชานี้ด้วยการใช้โจทย์จากสถานการณ์จริงที่พบ ทำให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการเรียน มีประสบการณ์ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย เกิดความตระหนักในการใช้ภาษาอังกฤษในการท่องเที่ยวและการทำธุรกิจบริการ และต้องการทำประโยชน์เพื่อชุมชนอย่างแท้จริง   
ซึ่งบริบทในการเรียนจะมีกิจกรรมในห้องเรียน และกิจกรรมที่ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงนอกห้องเรียน มีประสบการณ์เรียนรู้จากสถานการณ์จริง  นำความรู้มาใช้เพื่อเป็นให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน  ตรงตามวัตถุประสงค์ของรายวิชาและความแนวทางการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ที่ส่งเสริมให้บัณฑิต ทำประโยชน์ต่อสังคม และเป็น “ปัญญาแห่งภูมิภาคตะวันตก”  เป็นผู้เรียนยุคใหม่ มีความเป็น Active Learners และมีทักษะที่ต้องการในศตวรรษที่ 21 อย่างมีศักยภาพ 
นอกจากนี้   จังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดที่มีจุดเด่นทางด้านการท่องเที่ยว มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากมาย อีกทั้งยังเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวให้สามารถบริการนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้   เพื่อเป็นแหล่งรายได้ให้แก่ชุมชน ซึ่ง “ปางอุ๋ง อ.ไทรโยค “ นั้น เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่และกำลังเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว ซึ่งจำเป็นต้องมีการพัฒนาเพื่อให้พร้อมรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติพี่กำลังเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง
---------------------------
สมาคมเครือข่ายผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนนานาชาติ
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

ประชุมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต กรุงเทพกลาง และกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ ประชุมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต กรุงเทพกลาง และกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ วันพุธที่ 12 มิ.ย. 67 ท่...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ