วันพุธที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์

วันที่ 16 พ.ค.2566 เวลา 09.30 น. ผอ.ป.ป.ช.นราธิวาส มอบหมายให้กลุ่มภารกิจป้องกันการทุจริต ป.ป.ช. นราธิวาส 
ร่วมกับธรรมาภิบาลจังหวัดนราธิวาส และสำนักงานจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่ตรวจติดตาม สังเกตการณ์ เฝ้าระวังการทุจริตการใช้งบประมาณโครงการก่อสร้างบุกเบิกถนน สายบือเจาะรอแต หมู่ที่ 3 ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลปะลุรู วงเงินงบประมาณ 7,096,000 บาท จากการเข้าตรวจติดตามพบว่าโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนเงินงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 ถนนมีแบบรูปรายการขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,640.00 เมตร ถมดินบดอัด 12,300 ลบ.ม. หนาเฉลี่ย 1 เมตร หินคลุก 12,300 ลบ.ม. หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร จำนวน 58 ท่อน ดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือก โดยมีห้างหุ้นส่วนจำกัด ยี่งอการค้า เป็นผู้ชนะการเสนอราคาได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินโครงการ กำหนดเริ่มสัญญาวันที่ 23 ธันวาคม 2565 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 20 มิถุนายน 2566 แบ่งงวดงานออกเป็น 2 งวดงาน และปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จได้แค่ร้อยละ 32 คณะตรวจติดตาม จึงได้มีข้อเสนอแนะและกำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งรัดให้ผู้ประกอบการดำเนินการให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเนื่องจากใกล้หมดระยะเวลาตามสัญญา พร้อมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติราชการตามหน้าที่และอำนาจให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เนื่องจากโครงการถูกจัดอยู่ในระดับความเสี่ยงต่อการทุจริตในระดับสูง จึงต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด
ต่อมาเวลา 14.00 น. เข้าตรวจติดตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน ณ ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส โครงการดังกล่าวได้รับงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีจังหวัดนราธิวาส/กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วงเงินงบประมาณ 5,897,700 บาท จากการตรวจติดตามพบว่าโครงการประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดนราธิวาส มีที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส เป็นผู้รับผิดชอบ กิจกรรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดนราธิวาส สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสเป็นผู้รับผิดชอบ และกิจกรรมนราสีขาวป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ โดยทุกกิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว จากการประเมินจัดอยู่ในความเสี่ยงต่อการทุจริตในระดับต่ำ 
ทั้งนี้การลงพื้นที่ตรวจติดตามดังกล่าว เป็นผลมาจากคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดนราธิวาส ที่ได้กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จังหวัดนราธิวาส เพื่อลดความเสี่ยงต่อการทุจริตในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ต่อไป
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ